TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausug Tarasul

Mga taymanghud di na niyu posta in mga tarasul niyu...  senda niyu na hadja ha email nattu tausugonline@gmail.com hi add man nammu magtuy...

Magsukul kaniyu Taymanghud Abu Ismael,brenn keith devera iban Indah Loving ha mga tarasul niyu.. Mga Taymanghud duun maingat da isab magtarasul paraha niyu na in Tarasul niyu.. Magsukul

Archive sin mga Tarasol

 

 

 

Tarasul Iban Daman
 
By: Hja.Pearl

Awn ini kalangan
Siyulat ha kulangan
Bang katumtuman in jaman
Makahansul iman
Hitangis makaluman
Hipagpanyabut da kuman

Sulat ini tabuka
Sin sawa aymuka
Pa jantung pahupa
Kunsii pahuguta

Awn ini kalangan
Tudju pa kabudjangan
Ha pag imun-imunan
magtuy na nag angan-angan
pasalan ha kasubulan

Tagnah ku siyulat
Bukun pilang kakintas
Babai landuh lingkat
Usug magkalibat

Babai landuh lingkat
Jantung sin usug magkalangkat
Bang lumimbay, jumungkat
Aturun di hikasipat

Babai landuh lali
Usug di magparuli
Babai lanji-lanji
Usug di tuud jumari

Babai anduh kailu
Jantung nahalubilu
Ha usug magkahilu
Lasa landu nabiyu

Babai bang kabayaan
Sin usug kalanduan
Way pagbista sin ha ulihan
Bayah subay karulan

Lasa minsan way na liyuhun
Bang in usug sumuhun
Babai makaulung
Atay biyah pag gumunun

Tarasul ku tammat na
Hikasugpat way na
Bang wayra baya-baya
Hikasugpat awn da

Tammat na in kalangan
Pasalan kabudjangan, kasubulan
Bang way kiya amuhan
Pag maapan da kuman.Dedicated to all my Families;
Samson, Sajili, Camlian, Nulon, Taraji, Dawami.
esp. to my daugthers; Khadija, Radzha, & to my sons; Raffy, khaizeer.
and most esp. to my beloved husband.  And Friends.

 

 
 
TARASUL IBAN DAMAN
By: Hja. Pearl

Sulat ini Tarasul
Madtu mari hilunsul
Dungugun makahansul
Aturan sin mga bata iskul

Bismillah in nakara sin hurup idagam
In malaikat kiyugan
Biraddali ha pag-tagaran
Ha sulgah ha pag-a'garan

Hirrahman Hirraheem
In mangadji awun ih'tirad
In mga malaikat landuh makuyag
In mga biraddali nag-tatagad
Ha sulgah nag-aagad

Bang mangadji way kalima
In malaikat mag-aama
Siksa sin TUHAN tiyatagama
Ha narka salama-lama

Bismillah in mangadji awun hakikat
In mga malaikat nag-mawpakkat
Sulgah walung kapangkat
Didtu kita niyu makasakat

Hirrahman Hirraheem
Subay maaripatun natuh
In mahaba, hawpu
In nagbunuh, nagsabtuh
Hambuuk sadja in maad mabugtuh
Narka jahannam in datungan natuh

Tammat na in Tarasul
Way na hika ruhul
Dedicated to all my Families;
Samson, Sajili, Camlian, Nulon, Taraji, Dawami.
esp. to my daugthers; Khadiji, Radzha, & to my sons; Raffy, khaizeer.
and most esp. to my beloved husband.  And Friends.

 

 

 

 

  

Tagna’an ku ha ngaan sin Tuhan Rahman

Hi tukbal ku in salam saplag kaniyu katan

 

Magtali Anak Nagkakasi Lasa

(By; NassMidal)

 

 

Tarasul hiyadjarat ta  sabab sin kasi lasa

Mag tali’anak maka susa, kulang in pag usaha

Ka’ilu in Inah balu na in manga anak ilu-ilu na

amah wayru’un na pa lupa’ punud miyuna na.

 

kabuhi’anan magpawud sumayrap dahun niyug

anak timutuku ha Inah ha hinang  tima taa’ud.

Di’ magbibista sin la’ul iban  sin lu’ug.

Sabab sin pitu sila magtaymanghud.

 

Anak nag I’iskul-iskul way Sali’ hatul

Bukun ma’ilaakawan salta’ bukun malunsul

Ha Inah di’ mag panamlang iban di’ magpakita’ astul

Unu-unu agihan  sin Inah amu in iyu-undul.

 

Pag uwi’ niya dayng ha iskul tuy na pa bay

Di’ na mang hapit-hapit munyug pa manga bagay

Siya in tiya tagaran bang  mag ka’un iban iya’aakay

Magsawu sawu tinu’anan ha hambu’uk bu’uk lamay.

 

 Siya  in anak kamagulangan

Pag iskul wayna naka talus sabab di’ kaga’usan

Naghinang misan mabu’gat manghud in tiyutuyu’an

Mahanung pangatayan bukun buhi’ baran.

 

Inah nag masusa sin kahalan niya

Misan baran di’ makakaya lumungkahad da umusaha

Karna’ panukuhi ha Inah manga manghud in pi-pika

Misan masakit na in baran masi in uyum katawa.

 

 In hi Inah  mala’as na, baran makalu’uy-lu’uy na

magbangun di’ makakaya, subay ampupu’un kuna

hi Inah ku nag  langka, kaaku’ simungi’ na

misan in kuma’un miki sungit  na siya.

 

In kabuwtulan sin Inah ha manga manghud niya

Tiyawag siya pakulangan iban nag bin suwara

Ikaw na in maingat kanila ayaw mu sila siya-siyaha

Daaha sila mag unung unung misan dakuman pipis asin lara.

 

Hu’un Inah ku ayaw nakaw tu’ud magawa

Bang takdil pa baran ku mag buwtul kaw ayaw na

Pa manga manghud ku atasan ku mag daglurus kanila

Pangandul nakaw pa Tuhan siya ra in labi makawasa.

 

 Baran halawm susa kaibanan manghud asibi’ pa

Bang hi Inah ma wa’ na in kami mag unu na

Misan awn kama’asan malayu’ pa kawman nila

Sa’ ku siyangdul pa Tuhan iban nangin duwa’a.

 

 Timagha’ in waktu awn babae namagay

Timubud in kasilasa dimangin mag unay-unay

Baran sa’ timanduku’ ha babae wala’ nag ha’atay

Inah kanung nungan manga manghud in halawm atay.

 

 Miyabut na in jangka’an Inah nama’id na

Dayng ha manghud pa magulang nag tawtangis na

Biya’ busay in luha timu’ dayng ha manga mata nila.

Nag sinublihan gimul-gul simiyum sin tuk-tuk hi Inah nila.

 

O’ Tuhan ku’ ka’uluwngi in duwa ma’as namu’

Biya’ sin ulung iban ka’agi-agi nila ha kasibi’ sibi’ namu’

Iban palihala’a kami Ikaw ra in  hangad hulat namu’

Ikaw ra in Tuhan tagmilik iban tag amulahi kaamu’.

 

 

pasampay in tarasul ku

pakatan ka Anakan

iban pa mga ka Ina'an

sampay pa ka Ama'an.

 

 “MAKAULONG IN PANDAK”

 (By: Khadz A..)

 

 

Salam duwaa pakatan pasampayon,

Pa mga lundang kabagayan panun-panon,

Pagka mga taymanghod nagpinda tahon,

Mauno-uno na kamo katan ha bihayaon?

 

Pagka salam naubos kiya pasampay,

Hilaton ta pa mawdo’ hisulay-sulay,

Makaulong in pandak tuwan bagay,

Di’ na kailo magtaas misan lumugay.

 

Pandak in kahalan di’ na magtaas,

Katan panyagaan nag-apas-apas,

Biya’ na sin kahawa; sukal; bugas,

Lana gasoline lamod na in gas.

 

Pandak in makaulong daing katagna’,

Sa’ isab sikat inda walna’,

Atod na kaw kan Dagol iban kita’,

Ha “goin’ bulilit” biya’ bata’-bata’.

 

Misan isab sikat biya’ makaulong,

Taas sin panyagaan di’ mapalambong,

Sampay in mga checks kummi’ ilong,

Sukatan da mataas bang pangasawahon.

 

Malugay na matarrang nagpangasawa,

Hangkatahon limabi mabot na duwa,

Pasalan uno laong in nakasusa?

In sukat mataas di’ maupama.

 

Bang kaw lumunsol-lunsol pa mga restourant,

Sapanton magdate check in iban,

Halo-halo; pastil iban juwalan,

Sobra na in halga’ bang mo bayaran.

 

 

 

Makaulong inda’ in subol-subol,

Kulang in alta’ di’ makagaos makarol,

Lumaas na sadja way magayol,

Tumaod in budjang maas manggiyol-giyol.

 

Timaas katan iban simintak,

Amura di’ maghalin in mga pandak,

Pangayuon duwaa patagMustahak,

Bang mayan mahambuok di’ mabu’lak.

 

Hikabu’lak sin pagkasi in kahalga’,

Sukat lando’ taas bukon na ganta’,

Ungsod bugas; sapi’; pilak iban pangalta’,

Amura kulang in intan iban kumala’.

 

 

Wassalam:

Pasampay katan lundang karabat iban na

Sin katan ha tagundaan sin website ini labi

Luba kanda Abu Ismael, Inda’ Loving, Hji. Rose

Hji. Abel, Hji. Muner, Mr. Alsam iban na sin kaibanan

Wala kiyanganan lamod da kamo katan-tan.

 

 

 

 

IN KA-HALGA SIN PANYAGA'AN
(By: Nassmidal)

Himalga na in panyaga'an,
In ista kulapu bi-hun di' na kaga'usan,
Sampay ista ka-sig tima'as na parahal bukugan,
Misan ista pula na in mata masi pa mata'as in bihan.

Ayaw na kita magpahalga landu sin dagangan ta,
Mahunit bang in ista' mu kumatul na,
Wayru'un na misan tau manambung kaniya,
Sa' na hipanga'ka sabab makasipug na.

In ista kulapu agun di' na mabiy,
Di' hika sipat halga bang pa pagkahi,
Waysali' luhay bang bisaya' in makabiy,
Mabaya kaw magpahalga yadtu na kanila wala na diy.

Dagangan in ista mu ha katuwpan niya,
Magad ha atulan sin Qur'an iban sin Sunnah,
Way sa' niya magdagang sin ista misan makahalga,
Ayaw makulipus sin utang in pagkahi sabab kulang alta.

In lingkat sin gandum bang yampa magdatu-datu,
Mataud in manambung mag-agaw sumuku,
Iyu-ug sin tagdapu siyukatan mata'as imais-is in tau,
Iyabutan sin nalinggas na in gandum di' muna misan masiyuru'.

Parayawa in pag-ayura mu sin sapi mandangan,
Ayaw mu papagbuwangsa- rawa pa laum lupu sin kaibanan,
Ba'uta in sapi mu bat di' magta-biyawan,
Supaya di' mamanun pa sapi sin kaibanan mag ila-kawan.
 
 
Hi pasampay kura isab in tasul ku ini
Pa manga kaput balis sin tausug tagunda'an ini
Iban nain manga ahli niya,
Mabut na pa manga tarbilang sin
tausug bitkan ini. 

 

MAG-ANGAN-ANGAN SA' DI' MAGHINANG
(By:Nassmidal)

Nagparatsaya kaw pa katunggal sin Allaah,
Sa' way mu iyagad in parda'akan niya,
Nagnayksaksi kaw pa nabi junjungan da'ak sin Allaah,
Sa' wala' da kaw miyurul ha limpa' niya.

Kiyahatihan muna in dan kasabunnalan,
Sumagawa wayru'un mura tiyuman,
Nakakandut ha atay mu in shaytan kuntara mattan,
Sagawa wala dakaw limayu daing ha sasat sin shaitan.

Nagdaraa`ut kaw sumud palaum sin surga,
Sa' way mu hi-nang in hika dauhat mu kaniya.
Nagmalilu' kaw hitilakbu' palaum sin narka,
Sa' wayrakaw limayu' daing ha pangari-ngari niya.

Nag-asab-asab kaw sin rahmat iban ni'mat sin Tuhan
Sa' way mu misan siya na angan-angan pagsukulan.
Kiyaingatan mu in katan tagakabuhi' sin kamatay datungan,
Sa' way ra kaw nagtagama duma lutu'anan.

Maliling mu in kasa'an sin dugaing daing kaymu,
Sumagawa di'mu kaga'usan lilingun in kasa'an sin ginhawa mu.


Pila na sadja in minuwi' paliyanglahad piyagkasakupan mu
Sa' wala' mu ra naimangkan in mabiya da kaw hayattu.

 
" Nah unu pa in ni'mat sin Tuhan du'un kaniyu
duwayan(jinn& manusia) amuin himutingun niyu"
" surat Ar-Rahman" ayat 13" 

 

“KALALAMIHAN”

(By: Abu Ismael) 

 

 Yari na isab nanglunsulan,

Ha higad panagik tiranan,

Himinang kalalamihan,

Ha mga kataymanghuran.

 

Kataymanghuran malami,

Ha chat room matagi,

Paghik-hik pagkatawa wayruon hali,

Biya’ kaw sin halaum sini.

 

Ha ngan sadja makakatawa na,

Kaginisan sin bang-bang Sug yaon na,

Patulakan; Bubungkong; Biyakih; kakitaan mo na,

Pananglag; Tumpong; Tricycle amura.

 

Ha mga pihak sin kababaihan,

Indaginis da isab sin mga ngan,

Indah: Yhum; Dhang; Nahar; Mina; Manisan,

Lando’ na in dayaw sin pangaddatan.

 

Mga taymanghod magsukol kita,

Ha nagbaktol sin tiranan masawa,

Kan Tuwan Asis iban asawa,

Magsukol kaniyo tuwan labi awla.

 

Tuwan Asis hambuok pandikal,

Bayan buddiman halol akkal,

Sawa aymuka asal matampal,

Marayaw pangaddatan daing sin awal.

 

Sumunod hi Tuwan Apache,

Tunggo’ siya sin room agon way hali,

Bang magsinog lando’ malami,

Daran in pag-asubo way sabuli.

 

Ampa hi Tuwan Tumpong Ninja,

Mapanday magsuwara,

Katan kataymanghuran malasa,

Sabab sin sawa aymuka.

 

Pananglag; Durol Luuk; Bubungkon; Biyaki’,

Mapanday magbitsara wayruon Sali’,

Ngan sin taymanghod magsambi’-sambi’,

Sawsagnat in tiyan ta makahapdi’.

 

Hambuok pa isab taymanghod hi Shiek Munir,

Magbitsara malano’ wayruon simpil,

Ingat ha hadith iban parman way anggil,

Inshallah aun karayawan mo Tuwan atawa hasil.

 

Hisalin ta isab kan Sapinding,

Misan mangi’ usog magbitsara matulin,

Dayaw sin pangaddatan way sabanding,

Laung mo sin pangantin.

 

Hikadto ta isab kan Tricycle,

Hambuok taymanghod mahaba’ pamikil,

Madto mari siya kumawa’ passenger,

Dahon niya kuno’ pa Danger-Danger.

 

Hilin ta isab pa mga bangsa Fatima’,

Marayaw babae katan sarang pata’,

Bang kita Tuwan Tumpong biya’ pa sin tagna’,

Magpikilan na kami maghuna’-huna’.

 

Sumawrong na isab kami ballay,

Umatop na sumulay,

Ha uyog batang pay,

Magbalik da lumabay.

 

Pasampay pa katan piyagkanganan iban sin

Wala’, labi awla na pa mga limamod ha

Pacontest di ha tiranan ini iban sin mga

Magbabaktol tarasol lagi da isab ha mga

 Namuto sin tarasol namo’, magsukol kaniyo. 

 

 

TUHAN IN TAGPAPANJARIHAN KAYMU
(By:Nassmidal)


Piyapanjari sin Tuhan in Jin iban Manusia,
Wayduga'ing malaingkan tuput magtag-ipun pa Allah,
Apabila aun piyagtag-ipunan pu'as daing kaniya,
Ha api narka jahannam siya mag hula salaama-laama.

Na' imangkan muka in ni'mat dihil kaymu sin Tuhan?
Nagdulbaya' kaw nag-asab'asab wala' mu siya kiyatum-tuman,
Kiyaga,usan mupa siya limbangan iban siyakutuhan,
Iban mangayu' duwa'a harap pa kubul himinang suluhan.

Di' kakaw masipug ha ginhawa baran mu?
Nanga-ngaku kaw muslim purna' in agama mu?
Sakali wayra piyagbidda'an iban Christian in jangngang mu,
Wala mura iyagad in da'akan sin Tuhan mu.

Ingata in ka islam iban pangadjia,
Tunayan in da'akan sin Tuhan iban sin rasul niya,
Tuyu' kaw pag-iba-dat ayaw mu haman hamana,
Supaya kaw malappas sin siksa ha adlaw pagbista.

Ku'nu kaw mamintang iban mangannal?
In katan sin piyapanjari ha dunya ini di'da kumakkal,
Mahunit in muwi hukum bang kita way ammal,
Subay magmuhut muhut mag-iba-dat pa Tuhan magsabunnal.

Kalu ra mura-murahan hidayantan kitaniyu sin Tuhan,
Tunyukan niya kitaniyu pa ran kasabunnalan,
Lappasun daing ha siksa halawm kubul iban sin jahannam,
Wa billahi tawpiq wal hidaaya wa baadu wassalam.
 
 
Pasampayku in tarasul ku ini
Muna muna pa tag-amulahi sin
Tuasug tiranan ini lapay in lundang kakasi niya,
Pasampay ra isab pa manga tarbilang ha taranan. 

 

Believe aku Indah  kaymu

Composed by: Manwie Hams

 

Believe aku indah kaymu

Kiajagahanmu in baranmu

Yari kau ha getong sin dunia kanafsuhan

Malayu’kau dain ha ma’as katautaymanghoran

Anduh… sabal

Luha matamu… iman

Ho… ho… ho…

 

Hangkan,

Dumatongda indah kaymu

Kakuyagan sin pangatayanmu

Dumatongda indah kaymu

Kakuyagan sin pangatayanmu

 

Tungbas indah sin sabalmu

Tungbas indah imanmu…

 

Aun hambuok usog keitamu

NaTouch indah in jantungmu

Oyum katawa marayau pangaddatan

Lavehna in ikau landu kalasahan

Ikau… keuyagan

Ikau… kealasahan

 

Ini,

Dematongna indah kaymu

Kakuyagan sin pangatayanmu

Dematongna indah waktumu

Kakuyagan sin pangatayanu

 

Tungbas indah sin sabalmu

Tungbas indah sin imanmu

Tungbas indah sin luha… matamu

 

 

INAH NA SIYA-SIYA
(By:Nassmidal)

 

In kawapat sin amah
Anak ampa mangura'kura'
Makalu'uy-lu' uy in inah
Wayru'un kiyabinan alta.

 

Inah di'na magkawkaingat bang anak lumamma na
Luha sin inah magkaligid pasal sin kasilasa
Tumungga misan unu bang mayan anak kaulian da
Anak tunggal usug amah wayru'un na.

 

In kabuhinan sin inah magha'gut dah iban maglahing
Sumuwat palaum palipat pahigad panagik musu saing
Inah wa'na nakabana nagbalik sabab atay nagiling
Amu anak in piyaruli kalu-kalu tumulin.

 

Anak ampa nanubul-subul tiyuyuan piya iskul
Kalu aun su-ngan hi utuh ku imintul
Diyulan sin kabaya'an bat in pag-iskul humatul
Inah wa'nag lisu-lisu wa'nagbati laul.

 

Tu'ud namayan hi utuh magpabantug
Sumukat tamungun mahalga hipagpa-ibug
Makalu'uy in inah baran sah in lu'ug
Tuw bulan tagaran lumahing sin niyug.

 

Malangka sa kaw kan inah mu sin du'un pa
Katan sin iyangut mu agun diyuwl niya
Tumamung kaw mahalga matayma niyara
Sali'da way kaymu in kasigpitan niya.

 

Bihayaun iban na pag-anak asawa mu
Halaum sakit in baran malamma na hi inah mu
Daing haka asibi mu amun nagdaglurus kaymu
Unu in kimugdan kaymu piyasaran mu hi inah mu.

 

Ha biya'na haan in sigpit sin parasahan niya
Yan kaw anak ballug-ballugan dayaw sin pag-usaha
Sa'in piyaruli mu manga anak mu iban asawa
Wa'mu misan napikil in magbakti iban magtabarru kaniya.

 

Waymuka kiya-ingatan in halga sin inah pa Tuhan
Maynakaw nabihayan waymu siya kiyatungbasan
Waymuna kiyatumtuman hi inah mu ikaw in labi kanungnugan
Hawa napsu niya tiyahanan bangmaan kaw anak karuwlan.

 

Andu kailu in inah maka ulung-ulung
ha ta'as tapahan lahing sin anak pagpatuwgun
Sumukat ha anak mikiganti tamungun
Di'da ha atayun sin anak, di' asipun.

 

Inah magsusung na in lamma kamatay masu'uk na
Anak di' maguna, ha inah di' malasa
Ganta'an dimatung na, inah ka-ilu nawa' na.
Napas nabugtu' na, pa lupa punud minuwi-na.

 

Ini hambu'uk pangadjian makawa ta pamintangan
Duwa ma'as subay kalasahan parda'akan sin tuhan
Hangkan sila subay halga'an sin alta di' kagantian
Duwa ma'as patut pagbakti-an, di' sila katungbasan.

 

Ha ma'as ayaw magpadugal iban ayaw magpatangis
Yan ha Qur'an kiyalukis ha ma'as ayaw magbungis
Kaguruhan namayta yan in kaibanan ha hadis
Matampal in kagudlis duwa kitab nagbukis.
 
Hipa sampay ku in tarasul ku ini
pa manga sila taga inah amah pa 

 

 

 

"KALABBIYAN SIN MGA PARRANG SABIL"

(By: Nassmidal)

 

Yari ku hiyadjarat,

Karayawan bukun muwat,

Kalabbiyan di' hika ibarat,

Ha Qur'an iban sunnah kiya sulat.

 

Pagka parrang sabil in taki-takihun,

Kalabbiyan iban pahala' in bangkilun,

Kabuhi' sin magpaparrang sin Tuhan bihun,

Tiya-tagamahan sulga' didtu pa na paghula'un.

 

Bang in mga magpaparrang masabil na,

Ampunun sin Tuhan in katan paldusahan nila,

Kapituwan biraddali hipa asawa kanila,

Pasapa'atun pa sila ha mga kala-siya'an nila.

 

Parrang sabil di' na saputun,

Di' na magkagunahan ligu'un,

Iban di' na kagunahan sambahayangun,

Sukup in kabuhi nila ha hadarat in tag-iypun.

 

Parrang sabil lappas ha piyagbubuga'-buga'an,

Malappas ha huyup sin sangkaka-la in katan kubla'an,

Malappas ha siksa' sin laum kubul iban di' na pangasubuhan,

Malappas ha adlaw gana-gana pa sulga' mangayang-kayangan.

 

Parrang sabil limaya,

Tumandaw pa langit dunya,

Kura' sambalani in iya-agaran nila,

Diyara sin manuk-manuk ha sulga' in nyawalihan nila.

 

Sangunan mahakutta' sasal daing ha bulawan,

Nag-u'ulimbanag in kumala' mussa' iban intan,

Halaum sulga' kadtu mari bunyug iban kanabihan,

Magdul baya' sin ni'mat tungbas kanila sinTuhan.

 

Tarasul ini tammatan kuna,

Kaniyu kataymanghuran aku mama'id na,

Kalabbiyan sin magkaparrang sabil mata'ud pa,

Di' magkatab-tab taki-takihun hipagpituwa.

 

Hi pasampay ku in tarasul ku ini pakatan lundang kakasi

Ha agama Islam, mabut na pa mga tarbilang sin tiranan ini,

Labi aula na  pa tag-amulahi sin pakaradja'an ini,

Iban pasampay ra isab pa mga magbabaktul tarasul.

 

 

 

 

TAU MANGLALABAY-LABAY

By : Indah Michelle

 

In pagnayksaksi' pa Allah bukun tuput ha dila' sadja

Sampurna'a in ka'islam du'un kaymu ayaw mu ba'tala

Paragbusa in pamaratsaya mu ha rasuwlullah

Tunayan in haq sin Allahu subhanahu wa ta'ala.

 

Tindugan in sambahayang lima waktu

Ha adlaw mahuli panagna'an hi asubu kaymu

Tilusahi in kasunnat-sunnatan ha kaga'usan mu

Pagpuasa kaw ha ramadhan bang luhaya in baran mu.

 

Ungsud kaw jakat pa manga tagakapatut ungsuran

Ayaw kaw ma'uwg sumarakka pa mapatut sarakkahan

Paghadji kaw pa baytullah ha karna' sin Tuhan

Halga'i in ibadat mu ha di' kaw kaluppasan.

 

Hinanga in ibadat mu tulus ihilas pa Tuhan

bukun pakita'kita' bat parungug-dingug pa kaibanan

pa'amuha in ibadat mu pa siyara' sin Tuhan

ayaw nakaw magpalu'ug bang bukun da palda'akan.

 

Pag-ibadat kaw pa Tuhan rahmat in puhunga

Mahunit in muwi hukum bang way ammal ta

Pagtaubat kaw pa Tuhan daing ha hinang dusa

Tuhan bayng ampunun pa manga iypun niya.

 

Pag-us'us kaw mangayu' ka'ampunan

Ayaw kaw magpasaad sin pagdaruhaka' pa Tuhan

Ayaw nakaw tumagad sin mitum in pangatayan

Amuin di' na sinupun sin hidayat dayng ha Tuhan.

 

In dunya ini hula' labayan sin tau manglalabay-labay

Iban tay-tayan sin tau maananay-tay

Wayru'un ha dunya ini in di' dagpakan sin kamatay

Sumuwd da lupa' punud narka iban sulga in bay.

 

Imangkana in ikaw nanglabay-labay sadja

Ayaw kaw mahaylan sin pakardjaa'an dunya

ayaw mu angan-angana in lumugay kaw halaum niya

Lawag kaw sin lutu'un mu pa adlaw gana-gana.

 

Saa'uta in lima yan ha kahaalan mu

Ha di' pakaw datungan sin lima hi kapag susun mu

Amuna in kabata mu ha di' pakaw datungan sin kala'as mu

Kakasay mu ha di' pakaw datungan sin ka sakit mu.

 

Pagdaya mu ha di' pakaw datungan sin kamiskin mu

Kahayang sin waktu mu ha di' pakaw datungan sin kasasaw mu

Kabuhi' mu ha di' pakaw datungan sin kamatay mu

Saa'uta in nasabbut yadtu bat way pagsusun  mu.

 

 

 

Tammat na in tarasul kaniyu kataymanghuran ku

nagtarasul ini piyag anaran ku

bang aun wala imamu

andu' ma'apa niyu aku.

hipasampay ku tarasul ku ini muna-muna pa manga

sila amuin tag amulahi sin tiranan ini lapay na in manga

tarbilang sin tiranan magsukul kakniyu katan

 

 

“KISSA SIN DUWAY BULLOD”

(By: Abu Ismael) 

 

Aun  ba kuno’ yaon kata-kata,

Hipagsuy-soy ta,

Bunnal ka uno ka,

Bukon dan didto kita.

 

Ha masa sin nakauna,

Sin wakto wayruon pa kita,

Suy-soy sin kamaasan ta,

Pagsultan in pamarinta.

 

Aun kuno’ duwa magtaymanghod,

Hambuok babai iban hambuok usog,

Ilo pulna’ way Ina’ Ama’ mamaugbog,

Nagbabay-bay ha pigi’ bud.

 

In ngan sin babai hi Tungkaling,

Lingkat iban manis way sabanding,

Bang sumu’log pakayan manglakin-lakin,

Laung mo sin pangantin.

 

Taymanghod usog in magulang,

In ngan niya hi Tungkilang,

Dayaw ugog wayruon pasang,

Laung mo sin anak mambang.

 

Duwa magtaymanghod nagbubuhi’-buhi’,

Pagkasi iban lasa wayruon Sali’,

Sakahaba’ hi Tungkilang pa bay makauwi’,

Luto’ na in pagkaon kaniya hiyahalli’.

 

Pagka sin hambuok masa,

Hatiko subol iban budjang na,

Tungkaling simagina,

Ha magulang nagsuwara.

 

Magtaymanghod nagmisuwarat,

Hi Tungkaling in simambat,

Mabaya’ siya mamaygo’ dagat,

Langkos iban managat.

 

Tungkilang timaayon,

Ha taymanghod maulong,

Pag-adjal kaw makaon,

Paragat kita kunsom.

 

Pagka sin ha ragat na,

Nagpamaygo’ iban nagpanagat na,

Ginisan sin panagaton yaon na,

Nagkaon nagpakansob na.

 

Limugay hangka bulan,

Napinda in kahalan,

Tungkaling wala’ biyulan,

Limaggo’ na in tiyan.

 

In tiyan limaggo’ na,

Hawpuon ta buros na,

Magtaymanghod susa na,

Sin wayruon nahinang nila.

 

Aun hambuok adlaw,

Nag-ulan wayna hublaw,

Katan raayat sin kawman hiyanggaw,

Naglakab na in paghula’ iban naglanaw.

 

Ulan lando’ matigda’,

Mataod na in miyuga’,

Liyakaban na in paghula’,

Nahinang sapanton suba’.

 

Nasusa na in Sultan,

Sin mga kahalan,

Gimuwa’ in kitaan,

Aun sumbang ha kawman.

 

Aun na nakabayta’,

Duwa magtaymanghod kita’,

In sila piyakawa’,

Supaya mapariksa’.

 

Kita’ na sin katan,

Dakula’ na in tiyan,

Ampa wayruon iban,

Puas daing ha magulang.

 

In Sultan nagkabtangan,

Di’ na karaawahan,

Biyantang in hukuman,

In sila pahukutan.

 

Pagka sila kiya hukutan na,

In ulan himundong na,

Mahadjana’ nagbitsara,

Kiyabunnalan sila.

 

Wayruon na nahinang nila,

Puas daing sin dimuwaa,

Bang sabunnal bat wayra dusa,

Bang man hipakita’ da.

 

Hiyulog sila pa gi’tong laud,

Haot sin Basilan iban sin Lupah Sug,

Aun duon kakitaan duwa bod,

Pagtawagon Duway Bullod.

 

Bayta’ sin kamaasan,

Amo yan in usulan,

Sin Duway Bullod pagnganan,

Duwa magtaymanghod kuno’ yan.

 

Tammat na in kissa,

Pahabaon di’ tana,

Bunnal ka uno ka?

Baya’-baya’ niyo na.

 

Pasampay pakatan kalasahan ha tiranan

Labi luba na kan:

Tuwan Aziz

Ghanz/Darwin/Abu Jaid

Abu Nhoof and his Wife

Inda’ Loving/Hji. Rose/Hji. Abel

Inda’ Yhum/Inda’ Pampy

Inda’ Nhas/Inda’ Nora

Tuwan Tumpong/Ahmed_Sug

Iban na sin way kiyanganan

Lamod da kamo katan.

EID MUBARAK!!!

 

 

 

DAMAN IBAN TARASOL”

(By: Abu Ismael) 

 

Yari na isab limiyalan,

Ha higad kakabbunan,

Kalo aun kasambanan,

Hinangon lutuanan.

 

Pa mga timatana-tana na,

Timatangki’ layag na,

Biluok pa lahing na,

Impis pa tahuran na.

 

Wa’-wa’ da sa,

Bulak pa in kapaya,

Mag-iyana-iyana,

Malaingkan siya na.

 

Wa’ da kaw wa’ daki,

Hamot kapaya laki,

Baw’-baw’ mabungsi,

Ampa naghahati.

 

Wa’ daki wa’ da kaw,

Hamot kapaya lakaw,

Baw’-baw’ mahukaw,

In baya’ naglala’saw.

 

Maisog matawakkal,

Magparagan lapal,

Magpaasin sin sukal,

Magpaputti sin sapal.

 

Di’ ko na hikasipat,

Nakakarok in lingkat,

Misan lahingan upat,

Amu-amo in pukat.

 

Di’ na maatod tampak,

Subay takawan idlap,

Nagsahaya nagsilak,

Sin adlaw pulak-pulak.

Nagsahaya nagsilaw,

Sin pulak-pulak adlaw,

Sapanton sin bangaw,

Ha wakto andahaw.

 

Di’ na kakanas-kanasan,

Misan dag kawasan,

Laung mo sin linggisan,

Isog sali’ pipisan.

 

Sapanton hi Laja Ramsik,

Datu’ maisik-isik,

Laguton magtagik-tik,

Kayo magpuligsik.

 

Misan paraganon tutok,

Pa Tumangtangis puntok,

Papa’sanon batok,

Papanungkuron litok.

 

Paragon pa niyog,

Papion sin la’yog,

Patugpaon pa laud,

Pakaytan mataod.

 

Saykukuwak bisal,

Taigtig manasal,

Pakain pa kaw kimisal,

Yaton da hi GHANZ asal.

 

Bati’ na kaw angan,

Puti’ na in subangan,

Kabaw mo mandangan,

Naglinsa na ha gantungan.

 

Bang kaw ABU JAID mugsay,

Ayaw ra kaw malugay,

Manuk-manok ha bay,

Umadla bang lumugay.

 

Hi lanjal na in panaw,

Baba malinaw,

Kalo wayruon sasaw,

Makabalik timibaw.

Pasampay pakatan kalasahan ha tiranan

Labi luba na kan:

Tuwan Aziz

Ghanz/Darwin/Abu Jaid

Abu Nhoof and his Wife

Inda’ Loving/Hji. Rose/Hji. Abel

Inda’ Yhum/Inda’ Pampy

Inda’ Nhas/Inda’ Nora

Tuwan Tumpong/Ahmed_Sug

Iban na sin way kiyanganan

Lamod da kamo katan.

EID MUBARAK!!!

 

 

IN KABIN SIN HULAAN

(By: Inda’ Loving)

 

 

In kabin sin hulaan,

Nag-iskol pa Silangkan,

Iyampa pa kiyakitaan,

Ikaw in kabayaaan.

 

Maglangan-langan ako,

Minsan bukon hula’ ko,

Sambil mamaid ako,

Kunsom muwi’ da ako.

 

Hangkan kami miyari,

Kimita’ akkal buddi,

Bang marayaw kaagi,

Maghula’ kami mari.

 

Di kami maghula’,

Kaniyo magmabuga’,

Bang man kamo maya’,

Balik kami tumanda’.

 

Malanjang kaw maputi’,

Sali’ dublon higanti’,

Hisalin pa pangadji’,

Di’ na kita maidji’.

 

Maidji’ di’ na kita,

Bang pasal pa bahasa,

Duwa panyap na kita,

Pa English pa Madrasa.

 

Pa Madrasa pa English

Pa bahasa Anggalis,

Maputi’ kaw mamanis,

Agon ko hikatangis.

 

Hikatangis agon ko,

Bang pasal pa baran ko,

Hal sin kalangan ko,

Tumtuma man dayang ko.

Tarsampay kaniyo katan ha tiranan

Sin TAUSUGONLINE labi luba’ na kan:

Tuwan Asis iban sin ahli niya

Anty Hadji

Anty Abel

Toto, Mael & Nadine

Iban pakatan members sin

Tarasol Club ha Lupah Sug.

 

 

 

 

  Archive sin mga Tarasol