TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausug Short Stories

 LASAHUN MU AKU MINSAN UNO AKU

 

Marayaw in bati hi Narcisa dain ha tugan, lisag unom na sin maynaat

. Simib siya ha tandawan, kita niya bang masawa na ha guwah, hi kaduwa pangkat in bilik niya nakaharap pa hansipak bay. Malugay na piyagdadagang in bay hansipak pasal in tagdapu timulak na pa dugaing ,hula dittuh na miyutang, kitah niya awun naghahakut mga panyap, bang niya kitaun, awun na nakabih sin bay, awun na sila bahgu pangdaig,miyumus niya in piyagkulangan ampa siya miyabah. Kiyaabutan niya nagkakaun in ina,ama iban manghud niya usug, batih na kaw?! Kaun na kaw mari, na inuh inoh pa in inah hi Narcisa bang maytah maynaat tuod siya nagbatih, pasal masub siya mag tug, mataas suga na siya bang magbatih way lang, hingas na kase ako di ha bay, sulayan ko isab mag lag hinang maluppas sadja in natalus ko. Marayaw sattuh. Laung sin ama.Biyaddiin mattuh na kami ikaw na in bahala dii.haturun kuna hi Bensal pa iskul magdungan na kami kay inah mo, sibuh mastal sin public high school in ama ina hi Narcisa. Hoy!... bukon da mabasag magkaun, bang kaw mabaya da matabuk ha hinang, mag pa kuh naa kaw sin baran mo, simassung magtuy in simud hi Narcisa, malisuh siya pag-iyanun sin ama biyahattuh iyuyum hadja in ina niya. hi ama isab ini , masarap kase kumaun, kakah gana-gana paguwih namuh way na luun sin ref, ampa kimattawah in manghud…. Dagbus mo! palibhasa dih kaw magkaun angkanda kaw nangangagkag! sung pa sumangbung hi Bensal sah, iyatud siya sin inah niya mangih, sung na! malate pa kita ha iskul ha taas na sila sin owner jeep imulak pa hi Narcisa bang ako maka usaha dih takaw dihilan kayug!!!! Hundung na biyah na kamuh ambaw iban kuting.

Limingkod hi Narcisa ha guwa sin bay, nagbabasah siya newspaper para maglag hinang. ARAY!!!! Kiyugdan siya sin bola ha uoh, kiyakangug e siyo in …? Napahundung siya pagkita ha usog ha liyu ad nila timitindug, Maap da kuman indah way ko tiyuod , in durug sin usog ini biyah dagbus artista malanjang, malabung in kilay, mapansung in ilong, sarang sarang in baran iban bukon da tuod maitum. Iyuyum in usog pasal kiyabistuhan niya nakahundong in babae pag-atud kanya, matambuk in babae biyah sin tambuk hi Ruby Rodriguez host sin Eat Bulaga, sah malingkat misan matambuk, maputi iban malanuh. Sayang nga laung sin usug ha laum-laum niya. Siya in imuna ng bissara, ako hi Majid bagu pangdain bay niyo, kaina lang kami naglain ikaw? Ampa nakasayu hi Narcisa ahh… Narrrrcciiisssa in ngan ko dih makapag bissara marayaw hi Narcisa namula in baihu niya , feeling niya kase biyah siya natunaw sin uyum sin usog, dayang! In lingkad sin mga ipon! Hagas hagas niya pa baran, mataud na siya kita usog sah dugaing in durug sin usog ini. Unu in iyan mo indah? way, laung ko marayaw sattuh awun na pangdaig namuh, sige na Narcisa magkita mayan, okay….

Hayyy…. Makasipug kaw Narcisa laung niya ha baran niya nakakita lang kaw malingkat usog biyah na kaw nalawa ha sayu, bukun na man kaw biyaan tagnah, inday ko ba bangmaytah?. Naubos na siya namayguh awun kasilyas niya ha laum bilik, naka towel lang siya, kita niya in baran ha samin, biyaun lang niya kita marayaw in baran, pasal dunhan way siya inu- ino ha baran, dih siya masusah bang way mabaya kaniya pasal sin tambuk niya, awun waktuh sin nag-iiskul pa siya pagkatawahan hadja siya sin kausugan way da kaniya basta in mahalga  mag-iskul siya marayaw, marayaw nga yattuh way mamayah-maya kaniya para dih mahilo in uoh niya ha pag-iskul, biyaun nakatalos na siya Occupational Therapist niya ha Manila, top three siya ha board exam amuin limabay yaun, yari siya ha harap sin samin, unu bahah bang sexy ako? Marayih mataud mamaya maya kaku, bukun da isab ako mangih babae hay… marayih sambil hi Majid maya kakuh, kiyublaan siya sin iyan niya, kaina ko lang kita in usug yattuh pipikil ko na siya. Hoy batih kaw!! Piyagbagabaga niya in baihu niya,

              

         Kunsumun, maynaat da isab siya nakabatih, sahbu siya nagbubusug jambangam kita niya gimuwa hi Majid, pag-atud kaniya hi Majid iyuyum kaniya, hay… ! in  lingkat sin iyum niya, simakat pa Honda Civic color  abu biyah dagbus sumud pa hinang diyungug niya ha ipatan nila manager kunuh sin hambuuk malagguh bank ha Zamboanga. Business Administration in natalus hi Majid, bata pa kunuh, mga kawhaan tag unum in ummul,subul pa, dih nila kaingatan bang awun tunang, minsan in mga ipatan miyamayah da kan Majid ha laum laum niya.. Narcisa!!! Ha??! Ama yan kaw tuwih,? kaina mo pa biyubuhsugan in jambangan malumus na, unu in pipikil mo? Mmmm…. Marayih iya atud mo in usug yattuh,hi Majid in pag-iyanun sin ama,hi ama isab ini,katan katan na.. piyungan niya in tubig ampa simud pa laum bay.

 

Nars. Liyaul na ako,way balak mo kumaun? Kaina pa ako yahapdih.reklamo hi Arlyn bestfriend hi Narcisa,bakas classmate niya dain ha first to fourth year high school.Nurse in natalus hi Arlyn.naghihinang na ha Doctor Hospital,minsan dugaing na sila piyag iiskulan pag Colleges uway nalawah in pagbagay nila.off hi Arlyn angkan na nagpa-iban siya mami panyap para pang pakayug.maytah kaw biyah kikiki magpakayug?ha?! siguro awun na nag-iyn kaymu magpakayug kaw?,uway no! kalagihan ko para matabuk ha hinang, ganun?! Timaas in kilay hi Arlyn di siya magkahagad sin iyan hi Narcisa. Asubuhun pa sattu niya hi Narcisa sah yahapdi na siya.kumaun naa kunoh kita, hauno kita kumaun? Dittuh na hadja ha Mindpro ha second floor. Duwa order kaunun,hambuuk lay pancit,duwa order barbecue paa manok iban duwa regular coke,paglingkod hi Narcisa kita niya hi Majid iban mga bagay nagkakaun ha hansipak lamisahan.pag-atud niya sahbu isab imatud hi Majid kaniya,iyuyuman niya nabalus sadja in uyum niya pasal magtuy diyugaing hi Majid in atud,miyakih siya feeling niya biyah siya siyampak sin ta-ih ha bayhuh sarang nahinang nalang siya biyah hangin para dih n siya kakitaan hi Majid yattuh in ha laum laum niya.diyungug pa niya nag-iyan in hambuuk ,tol malingkat sana sah bang biyaan in lagguh sin tunang ko marayih kumayug ako, maytah isab? laung sin hambuuk  siyempre! kabah kabah kami magdate siya in magkakaun sin pagkaun ko! Ampa nagkattawa karuwa hi Majid bukon da biyaddiin in kattawa ampa mag idlap idlap kaniya hinda Majid.pangannal pa naman niya nakadugaing hi Majid ha mga kiyakilahan niya usug,sibu-sibuh da katan! Uway mahinang kundih udjuun hadja siya, o..,! maytah uway pa kaw kimaun? Laung hi Arlyn Magtuy kase simakit in tiyan ko bang manjari  muwih na kita,puting hi Narcisa .biyattuh ba? Sungna laung hi Arlyn sigurado kaw okey  lang kaw? Nasusa isab hi Arlyn,mabayah lang mig hi Narcisa bat dih na niya kasandalan in diyungug.

 

Maluman na magpakita hi Narcisa kai Majid.bang dunhan atas siya magbusug jambangan iban mag-jogging para kakitaan sadja hi Majid biyaun dih na minsan siya magguwah ha bay..kita niya  dain ha tandawan hi Majid imaatud pa bay nila biyah awun liyalawag,labi na hangkabulan uway sila nagkita simula sin ha Mindpro, sarin na siya kikitah niya hi Majid adlaw -adlaw dain ha tandawan sin bilik niya.isiyu baha in liyalawg niya? Sarang ako,marayih na miss niya ako…sana nga, di niya makawah amahan kai Majid minsan uway siya yasip dittuh ha Mindpro.ambuuk adlaw iyan siya hi Bensal,kakah,nag-asubo hi Majid kaymu,maytah siya nag-asubo? Dih nakaw kunoh pagkakitaan niya, imuyum hi Narcisa feeling tuloy niya awun halga niya kai Majid.sah magtuy niya iyan in baran, ayaw na mangarap impossible mayah kaimu hi Majid, uway na niya yasip in iyan hi Bensal. Ambuuk bulan pa in limabay pag-uwih niya pa bay,kiyaratungan niya in inah,ama hi Majid ha bay nila,na inu-ino siya, o! yari na tuwih in anak ko magulang, aah…anak nainu-ino kaw bahah bang maytah yari sila,timanguh hi Narcisa, pasalan hi Majid na hit and run kaina, ha!? Kiyublaan hi Narcisa Alhamdulillah! ok na siya,marayaw kita ko siya sahbu ako limabay ha piyagdugtulan kaniya ako na in nagdah kaniya pa ospital hauno na siya biyaun? Yattuh pasiya ha ospital sambung sin inah hi Majid, uno in matabang ko? Laung sin doctor bulanan ampah makapanaw hi Majid awun balih niya ha bihtis,maglagih siya physical therapist,laung sin amah mo occupational therapist in natalus mo bang manjari sapad kami lumag pa dugaing ikaw na hadja,ha..e…taliun pa lang hi Narcisa in adlaw-adlaw niya kakitaan hi Majid kiyuba-kiyubahan siya bukon hadja kakitaan mahinang pa niya pasyente,bang sin in pagbissarrahan uway problema laung sin inah hi Majid.dih sana siya mabayah sah maluman siya umiyan dih, pasal maas n mismu in dima nagbissara kaniya,gumuwah siya uway addat bang dih siya mayah.imuyum siya ampah nag-iyan oo! Kiyattawah in inah amah hi Majid magsukol laung nila,bang manjari next week nlang kaw magtagnah yattuh pa siya ha ospital.

 

Lisag pituh sin maynaat,miyattuh na hi Narcisa pa hansipak bay,sung na siya magkuhkuh,dimatung hi Majid iban pag wheelchair niya,yu-uyum ,kiyukugagan pagkitah kaniya,asal biyah tiyatagaran siya ,medyo kiyublaan pag kita kaniya kimayug na siya.gamman limingkat hi Narcisa ha mata hi Majid.nagtagnah na isab kubahan hi Narcisa magtuy niya iyan in baran,pasyente mo siya miyari kaw para tumabang.seryoso in dagbus niya manjari na akuh magtagnah?!  OO!! manjari na, dittuh kita ha sala. Way kaibah nila duwah halaum sin duwah bulan.formal in pakikitungu hi Narcisa awun adlaw dahun siya magbissara feeling niya biyah awun baya hi Majid pasal makapila niya nasaggaw mag-atud atud kaniya bang siya di mag-atud. Awun time sahbu nag-aanad manaw hi Majid hapit naligad marayaw nasambut siya magtuy hi Narcisa baguh siya hiyumantak pa lupah kiyadaganan niya hi Narcisa way sila nakahibal magtuy. Nag-iyaturi sila kaduwah nag us-us timindug hi Narcisa sahbu niya tiyatabang tumindug hi Majid diyumatong in inah ama hi Majid iban bisita babae Majid!! Kawas na in babae kanya uy!! Kahnu kaw diyumatong? Kahapon da, dain ha Saudi dimiretsu ako mari pag-ingat ko bakas kaw na accindente ehhmm ehhmmm… bahasa uyubu hi Narcisa ay oo tuyih hi Narcisa occupational therapist ko ini isab hi Fatima kababata ko iban bakas piyatunang kako saltah nakabak na siya tunang arab ha Saudi nagsalam in duwah mari naa ako laung hi Narcisa… pagkunsumun nagbalik hi Narcisa sung na siya sumud pa bay hinda Majid kita niya hi Fatima kay Majid sweet ka duwa duwa way na timuy hi Narcisa, Lisag hampuh tagduwa na sin lapit adlaw di makatug hi Majid nagtatali siya kay Narcisa maytah baha siya way diyumatung adlaw ini?mabaya siya mattuh pa hansipak bay manghatihati lugay hi Narcisa in ng ayuput kanya natali tali niya dugaing na tuwih in pangatud niya .. awun na baya niya bukun hadja basta biya natali na niya biyah kay Narcisa in kabayaan niya asawahun. Saa nagduduwa duwa siya iyanun kay Narcisa gana gana taliun niya sawla na siya kiyumayug ampa ako namayah mayah way kiyaingatan hi Majid di a isab makatug hi Narcisa nagtatali kanya.

 

Ha adlaw hambuuk biglah nagkasakit in apuh babae hi Narcisa yattuh ha lupah Sug biglah sila miyattuh pa Sug katan, way sila nakapamaid kay siyu siyu. Nainu inu hi Majid bang maytah way diyumatong hi Narcisa, asubuhun niya in maas niya way da isab panghati way na siya nakatatas miyatuh siya pa hansipak ipatan da in dittuh,  kahapon pa sila piyasug katan pasal nasakit in inah hi sir way na nakabaid pasal emergency. Kuhnu baha sila muwih? Di ko kaingatan utoh pasal bakasyon na biyaun baka lugayan, liyammahan hi Majid ah… biyahattuh ba?magsukul na hadja… sahbu sila kumakaun sin dum, ama maytah di kitaniyuh mamisita kay apoh ha sug, maytah biyah magtuy kaw biyayaan mattuh pa sug? Way ba isab ama malugay kona way kita hi apoh, naghinala in ama hi Majid, pag-ubus nila kiyumaun diya siya sin ama niya magbissarah, kunnuh kaw yan mag-asawa? maglalaas na kami mabaya na kami kakitaan in mga apoh namuh kaymuh iban hi Narcisa..kiyublaan hi Majid sin iyan in ama, maytah mo naiyan yattuh ama? Kiyalabayan ko nayan utoh iban lang kako sin ama hi Narcisa di da isab magpakatug marayaw hi Narcisa ha pagtalian.. hisiyu bahah kunu in pagtaliun? Unu Majid ikaw bahah yattuh? Ampa laung sin ama way kunu tunang. na! mangasawa na kita?! di makabissara hi Majid,.

 

Dittuh ha lupah sug sahbuh niya piyapakaun in apoh niya nakarungug siya hibuk ha guwa biyah mga gabbang awun na isab mangasawa, siyo baha in pangasawahun yan laung hi Narcisa? Sarang apoh ikaw na in pangasawahun? hi apoh isab ini, ampa iyuyum hi Narcisa ,kakah!kakah! dagan na hi Bensal maun kanila. Biyah harap mari in mga tao yan mangasawa, ukabi na mattuh utoh in gate dii san tuod in maksud sin mga tao yan. Kiyublaan hi Narcisa kay ama niya biya sin kaingatan na nila hisiyu in mga ha guwah. Nagsuran na in mga tao pa laum bay. Lanjal kamu laung sin inah ama. da-in ha malayuh di kakitaan hi Narcisa bang-hisiyu in nagdah magsud, magtuy simud in habuuk usug nagbabadjuh kuput piyatung patung hi Narcisa bang hisiyu…. hi Majid na tuwih…

,

Adlaw yattuh wayruun nagduwa duwa hi Narcisa sin pagpangasawa kanya hi Majid, malingkat in pagkawin nila , kuyumusug gamman in pagkasi lasa nila duwa sambil kiyadihan sila sin tuhan tuo anak malingkat duwa usug iban hambuuk babae.

 

Written by:

PEBSLY77          

                                                                                          

 

Assalamu Alaikum mga Taymanghud

Mga ba'gu Members

 

 

Recent Videos

4735 views - 747 comments
5309 views - 28 comments
13037 views - 402 comments

TausugOnline