TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

Tausug Tarasol

 

 back to main page of Tarasol   

                    

 

“DUNYA INI PINJAMAN”

(By: Abu Ismael)

 

 

Dunya ini pinjaman,

Hapitan panayaman,

Ayaw maghaman-haman,

Mahuli kananaman.

 

Lugay nato’ ha dunya,

Magtag-ipon pa Allah,

Bang wayra baya-baya,

Surga’ in datungan ta.

 

Lugay nato’ ha kabuhi’,

Subay kita mangadji’,

Ilmo’ lando’ mahalga’ way Sali’,

Mahinang luto’ bang kita muwi’.

 

Mag-ibadat kita subay,

Parayawon in piil iban palangay,

Sukol bang manaytay,

Di’ na magantong bitay.

 

Pag-ibadat parayawon,

Sariat sin Rasol in agaron,

Qur’an in batsahon,

Ha atay patattapon.

 

Mag-ibadat ayaw maliso’,

Misan kita kiyakaro’,

Subay kita magtuyo’,

Pa masjid sumawno’.

 

Bang kita mag-ibadat,

Pabuntulon in niyat,

Parayawon in addat,

Ayaw makawa’ sasat.

 

Lako tabiat hatulon,

Kaul iban piil pabuntulon,

Mawmaas lasahon,

Anak apo’ pinturuon.

In kamatay tumtumon,

Bang aun dusa tawbaton,

Jikir in patauron,

Ridjiki’ halal in kaunon.

 

Bang kita mabihayan,

Wayruon kasusahan,

Aun janji’ sin Tuhan,

Surga’ in datungan.

 

Tammat na in kalangan,

Patumtom kato’ niyo katan,

Bang biya’ kiya kulangan,

Ganapan niyo ra kuman.

 

 

Pasampay pakatan kalasahan ha tiranan

Labi luba na kan:

Tuwan Aziz

Ghanz/Darwin/Abu Jaid

Abu Nhuf and his Wife

Inda’ Loving

Inda’ Yhum/Inda’ Pampy

Inda’ Nhas/Inda’ Nora

Tuwan Tumpong/Ahmed_Sug

Iban na sin way kiyanganan

Lamod da kamo katan.

 

 

 

TARASOL IBAN DAMAN

 (By: Abu Ismael)

 

Nagbak nagsarta’,

Maas iban bata’,

Bakas kaw hariin ta’,

Iyampa kita nagkita’?

 

Sung mo yan pakain,

Uwi’ mo yan dain diin,

Biya’ nanglakin-lakin,

Paghajaton hariin?

 

Uwi’ daing ha ulihan,

Sung pa tiranan,

Lumawag sin tawlan,

Sin matop tapilan.

 

Di’ na Ghanz maangan-angan,

In po’ aran-aran taga tumbu-tumbuan,

In karayaw sin bustan,

Kakawaan pangtusan.

 

Daypara bukon na biya’ sin angay,

Magkakap misan tungay,

Napinda na in lamay,

Bukon na ista’ tulay.

 

Nagka buras liyangkat na nagka patong biyuk-bok,

Way na saha’sin lanot,

Sa’ da kuman mangimot-ngimot,

Sin tuwa manuk-manok.

 

Way pik-pik hi lupad,

Way siki hi tikdag,

Way lima hi kabad,

Tinggal ikog hi labad.

 

Sa’ da kuman tumanduko’-tanduko’,

Ha kid-kid kadday ha tabo’,

Kalo hi Tuwan Aziz dumunggo’,

Makainom kahawa iban siyuro’.

 

Sa’ da kuman sumampigay-sampigay,

Ha higad-higad kadday,

Kalo hi Iting Darwin lumabay,

Makainom kahawa iban tinapay.

Sa’ da kuman limiyalan,

Ha higad-higad kakaddayan,

Kalo hi Inda’ Yhum  kalabayan,

Makainom kahawa iban juwalan.

 

Sa’ da kuman sumampig-sampig,

Ha higad-higad kadday ha kid-kid,

Kalo hi Inda’ Pampy simib,

Makainom kahawa iban tabid-tabid.

 

Sa’ da kuman ini humali-hali,

Ha kid-kid kadday ha Tiyanggi,

Kalo hi Inda’ Nora makakari,

Makainom kahawa iban putli’ mandi.

 

Sa’ dakuman manakmay tako’,

Ha kid-kid kadday ha kumupo’,

Kalo hi Inda’ Nhas bukon malayo’,

Makainom kahawa iban punglo’-punglo’.

 

Di na in duhulan,

Pagbalikan dakuman,

Bang aun way kiyanganan,

Pagmaapan dakuman.

 

Pa mga taymanghod,

Pikilon nato’ tuod,

Pagkita niyo maghimud-himod,

Magtarasol na kita niyo magtaud-taod.

 

Pasampay pakatan piyagkanganan

Labi luba na kanda:

Inda’ Loving (Mauno-uno na  kamo ha Sug yan?)

Abu Jaid

Ahmed_Sug

Manisan

Tuwan Tumpong

 

 

“RUKON ISLAM LIMA”

(By: Inda’ Loving) 

 

Ampa in Rukon Islam Lima,

Wajib hinangon sin katan ipon sin Allah,

Hambuok sadja bang tinggalan sin kita,

Dusa dakula’ kabinsanaan in datungan ta.

 

Hikaisa rukon sahadat,

Pagsaksi’ ha kabasaran sin Allah bat di’ mala’nat,

Daak Niya in Nabi Mohammad pakatan ummat,

Pahupon  pa jantong iban utok ayaw masasat.

 

Hikaruwa rukon sambahayang,

Makalima hangkarom hangkaadlaw wayruon kulang,

Pahala’ lando’ dakula’ bang ta mahinang,

Makasod surga’ way bayang-bayang.

 

Hikato rukon dimihil jakat,

Hi ungsod pa barhajat misan di’ sumukat,

Katan sin ulama namawpakkat,

Wajib hitunay sin mga ummat.

 

Hikaupat rukon magpuasa ha bulan Ramadan,

Uhaw hapdi’ hinang mangi’ subay tangkaan,

Hangka adlaw sadja bang katinggalan,

Wajib gantian ha dugaing bulan.

 

Hikalima rukon numaik hadji’ pa baytullah,

Wajib ha katan makagaos makaminsan lugay ha dunya,

Pahala’ lando’ dakula’ makapapas dusa,

Biya’ kaw sin ampa piyag-anak hadith sin Rasulullah.

 

 

Pasampay pa katan, labi awla na pa:

 Tausugonline

Ama’ ko kalasahan sin Riyadh

Manghod ko: MAEL &  NADINE

TOTO, Bapa’ KADZ & Bapa YANG

ANTY HADJI’ & ANTY ABEL

Iban pa katan members sin Tarasol Club sin

DXMM Lupa’ Sug

 

 

 

“RUKON IMAN UNOM”

(By: Abu Ismael) 

 

Ampa in Rukon Iman Unom,

Wajib ha katan Muslim subay paratsayahon,

Hambuok sadja bang di’ kahagaron,

Allaho Subhanaho Wataala di’ mag-ampon.

 

Hikaisa rukon pamaratsaya pa Mahasutsi Allah,

Tuhan hambuok-buok tunggal mahakawasa,

Siya in nagpapanjari ha katan alam iban sin dunya,

Tuhan tunggal pagtag-ipunan way sakuto Niya.

 

Hikaruwa rukon pamaratsaya haka kitab-kitaban,

Piyanaog sin Mahasutsi Allah paka nabi-nabihan,

Kitab Suhof Tawrat Zabor Injeel iban sin Qur’an,

Wajib subay kahagaron katan-tan.

 

Hikato rukon pamaratsaya ha mga malaikat,

Piyapanjari sin Mahasutsi Allah daing ha sahaya di’ hikasipat,

Hinang sin katan manusiya’ mangi’ marayaw  siyusulat,

Pangagad nila ha raakan sin Mahasutsi Allah iban pagtaat.

 

Hikaupat rukon pamaratsaya  ha mga kanabi-nabihan,

Daak sila sin Mahasutsi Allah Tuhan Rahman,

Taod iban banos nila di’ ta kaingatan,

Nabi Mohammad sallallaho alayhi wasallam in kahinapusan.

 

Hikalima rukon pamaratsaya ha adlaw akhirat,

Adlaw pagbuhi’ iban paghukom ha katan ummat,

Dusa manahot maaslag ha katan hipaingat,

Makaulong-ulong na in baldusa iban way ibadat.

 

Hikaunom rukon pamaratsaya ha kadar,

Hinangon in katan hikarayaw Kaniya hi tukbal,

Katan sin jumato ha manusiya’ daing ha Tuhan Jabbar,

In katan sin untong mangi’ pa Mahasutsi Allah subay hipagsabal.

 

 

Psampay namo’ pakatan kataymanghuran biya’ na kanda:

Tuwan Aaziz iban na sin lundang karabat niya

Inda’ Yham (mauno uno kita?)

Inda’ Pampy

Inda’ Nhas

Inda’ Nora

Hji. Rose

Hji. Abel

Khadz

Abu Jaid of Alabang

Iting Ghanz

Iting Darwin

Iban pakatan batch 85 sin MSU – SDTC,  Prep. High, Jolo, Sulu, Phil.

 

 

“ANDO’ ISAB KAILO”

(By: Abu Ismael)

 

 

Bismillahirrahman,

Assalamualaykom pakatan,

Nasusa in pikilan,

Ha hambuok taymanghod kiyasukkalan.

 

Kita’ ko Inda’ in tarasol mo,

Nasusa in taymanghod mo,

Atay magpangando’ kailo,

Ha mga anak ilo.

 

Tarasol mo Inda’ kita’,

Kasusahan simangka’,

Bunnal tuod binsana’,

In pagkalawaan ama’.

 

Hangkan ko taymanghod kaingatan,

Bakas ko liyabayan,

Sa’ bo ko ra isab hakalayuan,

Sin ama’ tiyaykuran.

 

Hika suy-soy ko kaymo,

Kahalan sin taymanghod mo,

Timulak pa Saudi nag-usaha ako,

Malasig in ama’  ko.

 

Saudi Arabia diyatungan,

Riyadh in kiya hugpaan,

Hangsulag manusiya’ way kakilahan,

Hipo’ sin kasusahan.

 

Bulan tahon limabay,

Pagsulat way humpay

Gasto nila ha hula’ lupa’ bay,

Kami in magpasasampay.

 

Aun hambuok mahapon,

Hina’bo ko nagkakaon,

Kimatingog in telephone,

Bayta’ bukon marayaw makabagbag jantong.

 

Ipag ko nagsuwara,

Nagbayta’ masawa,

Hi ama’ mo miyuna na,

Kita niyo binin na.

 

Sa’ ako nanyabot,

Kalima in siyabbot,

Bang ako manuk-manok,

Lumupad ako mag-us-os.

 

Bihayaon way na siya,

Tinggal dakuman patta’ iban sin hindo’ niya,

Bang tumumtom simitta,

Magtangis isa-isa.

 

Yari namo’ tiyutumtom,

In masa hi ama’ duon,

Bang niya kami langon,

Magdakag in hinangon.

 

Ando’ kailo hi ama’,

Lando’ tuod nabinsana’,

Dum adlaw way pagtuna’,

Hapag-usahan alta’.

 

In kamo taga ama’ pa,

Kalasahi niyo tuod sila,

Bang magtawag ayaw makasla,

Makabusong tuod sila.

 

Dumuwaa kita niyo pa Tuhan,

Bang mayan  sila mura-murahan,

Ampunon da sila katan,

Sin dusa liyabayan.

 

Hibalik ta in bitsara,

Pa taymanghuron ta,

Pagsabal kaw Inda’ misan nasa,

Amo rayan in pag-uwian sin katan kita.

 

Bang biya’ in ikaw Muslim,

Pagsarakka kaw pa mga miskin,

Bassahi hi ama’ mo Ya’Sin,

Pahala’ madto kaniya manulin tulin.

 

Ayaw nakaw magsusa,

Bang aun bagay hi ama’ mo lasaha,

Amo yan in pituwa sin agama,

Kato’ hipa umpama.

 

Pasampay namo’ pakatan kataymanghuran biya’ na kanda:

Tuwan Aziz iban na sin lundang karabat niya

Ummo Ismael

Hji. Rose

Hji. Abel

Inda’ Loving

Inda’ Yham

Inda’ Pampy

Iting Ghanz

Iting Darwin

Toto Aleamar

Brenn Keith Devera

Iban pakatan batch 85 sin MSU – SDTC,  Prep. High, Jolo, Sulu, Phil.

 

 

 

 

RUKON HANGPO’  TAGTO

(By: Abu Ismael)

 

 

Ampa in rukon hangpo’ tagto,

Wajib hinangon sakahaba’ wakto,

Bang magtaat ayaw masumo,

Karna’ surga’jannatonnaim in datungan bang makakadto.

 

Hikaisa rukon sarta’  iban niyat,

Hipamong sin atay bukon kinayat,

Habayta’ sin mga alim sahibol hikayat,

Pahala’ makainom tubig maulhayat.

 

Hikaruwa rukon takbiratol ihram,

Sarta’ sin niyat batdi’ maharam,

Parman sin Tuhan Malikil A’lam,

Ukabon sin takbir ubos iban salam.

 

Hikato rukon tindog patu’liron in anggawta’,

Magmabuga’ pa Tuhan sakaula-ula duon kikita’,

In duwa malaikat yan simasarta’,

Magsaksi’ hahagdarat sin Tuhan mamayta’.

 

Hikaupat rukon matsa patiha’,

Parihalaon in mga hurop niya batdi’ simiha’,

Ayaran tuod in mga baris ayaw mapuha’,

Biya’ hayan in pituwa sin mga alim pukaha’.

 

Hikalima rukon iban tuma’nina,

Bang kaw umandok takbir kaw muna,

Panglaggo’ ha Tuhan gina,

Rabbon gapuron jalla mawlana.

 

Hikaunom rukon i’tidal timindog magbalik,

Mamudji ha Tuhan Rabbol Khalik,

Katan sin pudji-pudjihan Siya in tagmilik,

Maun Kaniya mikiampon iban tumaalik.

 

Hikapito rukon sumujod iban pakupo’,

Pamudji pa Tuhan Rabbol A’la way sakupo’,

In katan sin pudji-pudjihan Kaniya himipo’,

Siya ra isab in tagmilik sin katan mahaba’ iban hawpo’.

 

Hikawalo rukon lingkod ganta’ humali,

Sunnat batsahon in rabpigpirli,

Miki ampon ha Tuhan daing ha dusa nakauna iban nakahuli

Supaya kaulungan sin Tuhan Rabbol Juljalali.

 

Hikasiyam rukon lingkod tahayat awal panagnaan,

Ihlas sin atay daing hakadusa-dusahan,

In duwa malaikat yan kiya titahan,

In hinang sin manusiya’ maraw iban mangi’ papajagahan,

 

Hikahangpo’ rukon matsa tahayat akhil,

Ihlas sin atay daing ha batin pa lahil,

Rigda’ sukkal tuod bukon pamahil-pahil,

Hiungsod pa Tuhan in katan ammal hipagdihil.

 

Hikahangpo’ tag-isa rukon salawat pa Nabi Mohammad,

Kakasi sin Tuhan Allahussamad,

Saidil Mursalin Sammahu Ahad,

Pa Tuhan Rabbol Alamin siya in lumad.

 

Hikahangpo’ tagduwa rukon salam sarta’ limingi’,

Kimita’ ha duwa malaikat jaga ha hinang maraw iban mangi’,

Bang masawa in aymuka bukon nagsusungi’,

Humarap maon kaniya in duwa malaikat di’ tumayngi’.

 

Hikahangpo’ tagto rukon tartib hulmaton,

Supaya di’ magsaylo in wajib iban sin bukon,

In atay ayaw pasakon,

Biya’ na hayan in kaagi sumumba ha Tuhan Rabbon Khalikon.

 

 

 

Pasampay namo’ pakatan kataymanghuran biya’ na kanda:

Tuwan Aziz iban na sin lundang karabat niya

Ummo Ismael

Hji. Rose

Hji. Abel

Inda’ Loving

Inda’ Yham

Inda’ Pampy

Iting Ghanz

Iting Darwin

Kadz Aras

Toto Aleamar

Miskinan

Anakbisaya

Ahmed-Sug

Iban pakatan batch 85 sin MSU – SDTC,  Prep. High, Jolo, Sulu, Phil.

 

 

 

 

Magtigum -tigom Kitaniyo

(By: Abu Ismael)

 

 

Assalamualaykom pa mga kataymanghuran,

Amo in mawmo ha tiranan,

Labi awla na pa mga taghinangan,

Sin tausugonline pagnganan.

 

Amo ba ini mga taymanghod,

Aun bagay ko himagas hagas labay naglangog,

Mabaya’ siya kuno’ magtukud-tukod,

Magtigum-tigom bang ha sinog.

 

Yari namo’ siyulayan,

Tigum-tigom sin kamaasan,

Bang niyo kaingatan,

Baytae niyo kami sin tukuran.

 

Kahuy-kahoy bawbid,

Kahoy batang bawbid,

Di’ magtubo’ ha bid,

Subay ha gi’tong tawid?

 

Kahuy-kahoy uruba,

Kahoy batang uruba,

Nagbunga manik-manik,

Sin adlaw Albaa?

 

Kahoy puti’ batangan,

Nagbunga ha tiyundunan,

Buhi’ bang ha angan,

Patay bang ha ulanan?

 

Kahuy-kahoy dakula’,

Dungan pa sin hula’,

Hansipak makahilo,

Hansipak ubat hilo?

 

 

Ista’-ista’ lambana’,

Nagbubukog kakana’,

Misan magkajuljana’,

Mataod da ha sina’?

 

Ista’-ista’ asibi’,

Tiyutuhog ha buli’,

Subay kita mahalli’,

In siya makapali’?

 

Miyanaw in lima,

Pa kuta’ hi panglima,

Naubos na natupok,

Tinggal dakuman hambuok?

 

Bawno’ ha kan Garingan,

Liyapod hi miskinan,

Nagsimpak in sanga,

Nabu’las ha gi’tungan?

 

Di na in katubtuban,

Pagbalikan dakuman,

Pa mga kabagayan,

Tukura niyo rakuman.

 

 

 

Pasampay namo’ pakatan kataymanghuran biya’ na kanda:

Tuwan Aziz iban na sin lundang karabat niya

Inda’ Yham

Inda’ Pampy

Iting Ghanz

Iting Darwin

Miskinan

Anakbisaya

Ahmed-Sug

Brenn Keith Devera

Iban pakatan batch 85 sin MSU – SDTC,  Prep. High, Jolo, Sulu, Phil.

 

 “AUN INI KISSA”

(By: Abu Ismael)

 

 

Yari na isab kimabilaw-kabilaw,

Paot langit hidjaw,

Sin walna’ sibukaw,

Sin lag apo’ dulaw.

 

Pa balbalan puaw,

Manguwak misan adlaw.

Di’ na kakanas kanasan,

Misan dag kawasan.

 

Wala’ pa pangingiraman,

Asal na karamdaman,

In karayaw sin bustan,

Kakawaan pangtusan.

 

Aun ini kissa,

Sin timpo nakauna,

Bunnal ka uno ka,

Bata’-bata’ pa kita.

 

In timpo kamaasan,

In ipon paglagnasan,

Subol maas budjang,

Mama’ in piyag-anaran.

 

Pagmama’ makatagi,

Bang mayan aun pula magi,

Supa’ way paghali,

Biya’ naggugumod candy.

 

Tagambil bunga buyo’,

Bangkit iban tabako’,

Bang mamaon hi Apo’,

Manatat sambil tako’.

 

Simod mangimo’-kimo’,

Biya’ hantang nagdurugo’,

Ipon di’ magkahalo’,

Amo sadja mabaho’.

 

Hi Babo’ kay Bapa’,

Daran na in pagsupa’,

Daing ha bay sampay pa lupa’,

Amot na sin paglura’.

 

Hi Bapa’ kay Babo’,

Misan in kiyakaro’,

Iminduhat tumuyo’,

Mamot pakpak buyo’.

 

Kailo sin way na ipon,

Mama’ sa’ bayuhon,

Amo in paghinangon,

Kalasusso sin Jipon.

 

Mahuli manunton na kami hagdan,

Manguli’ binusan,

Bang di’ da masawkab sin untong masaud sin suratan,

Pagbalikan dakuman mari pa tiranan.

 

 

 

 

Pasampay namo’ pakatan kataymanghuran biya’ na kanda:

Tuwan Aziz iban na sin lundang karabat niya

Inda’ Yham

Inda’ Pampy

Iting Ghanz

Iting Darwin

Miskinan

Anakbisaya

Ahmed-Sug

Brenn Keith Devera

Iban pakatan batch 85 sin MSU – SDTC,  Prep. High, Jolo, Sulu, Phil

 

 

 

 

(by:brenn keith devera) 

Aum ako tarasul, tarasul pasampay pa ama ko kalasahan, tarasul ipasampay pa katan,labi awlah na ha mga taimanghud ko anak sug.

 

Tarasul ko tagnaan, tarasul hinang sin baran,

tarasul ipagbuklat ha mga kajantongan,

kajantongan sin mga anak sug iloh ha ama kalasahan...

 

ama ko kalasahan;

miuwi pa rakmatullah ha wakto tuhan in nagkabayaan;

ama ko y misan ko kita pikit in mga matasin wakto mineg ha dunya hahirat;

ama ko kamaapan mu duwa limay ko isampay maapun ako sin y ako daig mu h pagtaikod mu h dunya kalasahan.

 

 

ama ko magsarangsukol ako sin bihilan mu ako wakto;

wakto kasahayahan ko in dunya kiyamuklatan;

in mga wakto kami iyarugah mu ipuh sin pagkasilasa;

pagkasi kaymu  kiyananaman;

 

ama ko in sakit sin pag taykud mu landu maunit kalupahan;

biya sin biyutangan lasson in pangatayan;

maunit taimaun in ikaw malayo na kamu mga anak mu;

duhal duwaa in ikapangayu pa ha nagpapanjari in ikaw ama mamaap sin tuhan;

duwaa bang man in ikaw ama ko marayaw n in kiyabubutangan ha raeg sin tuhan kalasahan;

 

kamaapan ama ko pangayuun ko daing kaymu;

ha pagtambol sin mata mu y misan ako ha raeg mu;

in pagsusun ko ama ko kikita sin tuhan lampas langit;

sah y toud mainang ko ama ko in ako yari ha hulah malayo naglalag kabuhanan nato.

 

bang ako dihilan wakto sin tuhan kalasahan;

unu in ambuk kabayaan ko idihil kaku one time;

yruun ako pangayuun bang bukun balikun in wakto in kitaniyu nag aambuk biya sin kayna tagna ama ko;

supaya katan sin piyagsusunan ko wakto ikadihil ko kaymu ama ko kalasahan ko.

 

 

 

SUMPING MALUL JAMBANGAN

 (By: Abu Ismael)

 

 

I

Sumping malul jambangan,

Timubo’ ha subangan,

Pusaka’ sin kamaasan,

Kato’ niyo huling jaman.

II

Pusaka’ lando’ mahalga’,

Labi daing ha intan iban kumala’,

Kita niyo huling bata’,

Baug bugan nato’ ayaw mabuga’.

III

Sumping lando’ malingkat,

Bantog pakatan di’ hikasipat,

Bang aun umatikat,

Subay guwaan sukat.

IV

Sumping lando’ mahamot,

Mataas di’ maabot,

Bang aun umatikat magmuhot,

Pangatasan maglagot.

V

Sumping lando’ dayaw,

Aturon haw haw,

Bang aun umatikat umagaw,

Puddang kalis magsilaw.

VI

Sumping lando’ manis,

Walna’ nag-inda ginis,

Daing ha Kastila’ Jipon pa Anggalis,

Sa’ sila minuwi’ iban pagtangis.

VII

Sin wakto awal jaman,

Hipo’ sin kabantugan,

Sabab sin kamaasan,

Dugo’ niyawa piyagsalayan.

VIII

Habihaon masa,

Pikilon makasusa,

Anak sug iban sin bangsa,

Wala’ na tilusa.

IX

Pa mga kataymanghuran,

Sambil na pagbutasan,

Jambangan kamahalan,

Wajib nato’ tuod subay ayaran.

 

 

 

 

TARASOL IBAN DAMAN

(By: Abu Ismael)

 

 

Sambahakan ina’ manok anakan,

Halaum katagbakan jimalla jalla ampan,

Kimawas lahipan,

Sumuhon kaw magkurok di’ misan kaw pukakan.

 

Yari ba kami ini mana’ ta’ lupo,

Kimita’ pagtanuman, bang aun katanaman,

Sumulay magjambangan, ha mga mairalan,

Mapatag pamingalan, ha mga marurom pa sugod,

Maliyansok pa awan.

 

Pa mga tata tana pa, timatangki’  layag na,

Biluok pa lahing na, impis pa tahuran na,

Di’ kona hikasipat, misan lahingan upat,

Amo amo in pukat; di’ maatod tampak,

Subay takawan idlap; di’ maatod pandangon,

Subay ta takindingon, manis na sadja lun-lon.

 

Nagsahaya nagsilak, sin adlaw pulak-pulak;

Nagsahaya nagsilaw, sin pulak-pulak adlaw;

Manok-manok mutmainna, walmuhsinina,

Bang manaw sumalisi, jawliya in siki,

Tumagaok ha  mimbar, mukak ha paimaman.

 

Duhulan ta in daman,

Sugpatan sin kalangan,

Bang biya’ kakulangan,

Ganapan niyo rakuman.

 

Muna-muna magsukol kami,

Pa mga kataymanghuran ha Makati,

Wala’ nagbati’ laol naghali hali,

Himinang dan supaya magsaumbibi.

 

Magsukol tuod kaniyo mga tuwan,

Kamo nayan in kimugdan,

Pangayuon namo’ suhod pa Tuhan,

Bang man kamo mura-murahan.

 

Lamod da isab pagsukulan,

Mga taymanghod ha tiranan,

Paag kita niyo maglata way hinaran,

Magtarasol  na kita niyo pag-anaran.

 

In ikaw taymanghod Miskinan,

Guwaan na in pusaka’ sin kamaasan,

Baktol na kaw tarasol ayaw maluman,

Supaya aun kalalamihan.

 

In ikaw Anakbisaya’,

Wakto mo na higuwa’,

Sukkal sin pangatayan asibi’ dakula’,

Labayan ha tarasol ayaw mabuga’.

 

Mabaya’ ko isab sabbuton,

Taymanghod ko hi Inada’ Yhum,

Pagka kaw Inda’ nagvication,

Mauno-uno na kaw ha bihayaon?

 

Mabaya’ ko ra isab pasampayan,

Taymanghod  ko hi Merghani Agman,

Durog way sabanding usog pilihan,

Hambuok halol akkal bayan buddiman.

 

Mahuli magsumalin na kami takot,

Maminda na lawigan, bang di’ da maruyan,

Matiplok ha tiyangkayan, magbalik badjo’ dakuman,

Magbutang kaipatan, waba’do wassalam…