TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > IF A TRANSGENDER ENTERS INTO ISLAM WHOLEHEARTEDLY WHAT WILL BE THE STATUS OF HIS IBADAT TO ALLAH (SAT)?

Abibu
Member
Posts: 4

BANG NAGBAGO NA IN TRANSGENDER SIMUD HA PAGKA ISLAM TULUS IHKLAS SIN PANGATAYAN NIYA, NAH BANG SIYA SAUPAMA MAGSAMBAHAYANG HAUNU SIYA SUMAP, DUUN HA MGA KAUSUGAN ATAWA DUUN HA MGA KABABAEHAN?

April 28, 2012 at 4:19 AM Flag Quote & Reply

Shan
Member
Posts: 1

tuan bang agarun i kabayaa sin allah di jumato in transgender pag iyanun,, asal piyanglagan si allah in usog mg babae, damikiyan in babae mag usog usog,, matampal in sarah sin allah,, bag kaw islam sabunnal pamaratsaya kaw ha ka byaan sin allah

September 29, 2012 at 10:41 AM Flag Quote & Reply

Nash Kasim
Member
Posts: 1

bang bunnal tuud in pagsud niya pa agama islam in katan dusa nahinang nya ha bukun pa siya Muslim ampunun da yadtu sin Tuhan... insha-Allah. 

September 29, 2012 at 11:41 AM Flag Quote & Reply

brother nur
Member
Posts: 6

salam! we cannot judge a book by its cover. bang sya sumud pa islam usug naka atawa babae na ka subay sya taymaun bang unu sya byaun bukun bang hisyu sya amun jaman nakalabay. sah dih sya manjari bantut atawa tomboy haram ha islam yadtu (lahnatullah!!). sumagawa bang in manusya yan mag-taat pa Allah subay sya usug atawa babae iban subay dih na yan asubuhun bang bunnal atawa pisak in halawm pangatayan niya pasalan wayruun maingat latus lagpas sin pangatayan sin manusya buuk-buuk sin Allahu nagpapanjari.

August 15, 2013 at 5:23 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.