TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Pa-contest Tarasul, Topic : Inah

Abdulziz Hamsain
Site Owner
Posts: 6

Pa-contest Tarasul  

Sarah sin pa contest (rules and regulation):

1.    Subay agarun in topic hinangun tarasul (Inah).

2.    Makaminsan sadja mag-submit in hambuuk lumamud ha contest.

3.    Manjari mag-edit sin  kiya submit na tarasul bang awun kabayaan gantian.

4.    Ukab in pa contest taniyu ini ha mga members sin website. Ha mga mabayah lumamud bukun pa members kagunahan   magmember naa ha site para isab maluhay kamuh  lawagun atawa parahan email in mga contestants.

5.    Ha mga lumamud ha contest, hi post niyu in tarasul  niyu ha TausugOnline Forums: pa-contest Tarasul as a comment, atawa parahan  niyu pa email natuh Tausugonline@gmail.com attacha niyu hadja as word document. 

 

Mechanics ha paghukum sin  dumaug :

1.    Wayruun kiyawah maghukum ha pa-contest ini. In mahinang hukum way dugaing daing ha mga members sin website. Hisiyu siyu in makakawah  mataud boto daing ha members  amu in dumaug ha tarasul contest natuh.

2.    Dihilan namuh duwang kapitu in mga lumamud ha contest  mag para sin mga Tarasul iban  hang kapitu pag ubus sin deadline pag para sin tarasul  para pag botohan taniyu katan in dumaug.  

 

 

 

Hadiya sin Dumaug (Reward for the Winner)

1.    Ha bihaun 1500 pilak (donation sin hambuuk taymanghud daing ha Riyadh Saudi) na in pot money natuh  ha dumaug, Bang awun pa magdihil sponsor higanap namuh  pa ha pot money.

2.    Bang in dumaug di ra ha hulah manjari namuh hipara in sien ha LBC atawa uno-uno na money transfer. Kagunahan sadja in ID sin dumaug.

3.    Manjari da isab in reward  hidihil as  celphone load (Globe, Smart, TM atawa Talk ‘n Text) para ha mga yadtu ha abroad bang sila mabayah hipara na hadja nila in load pa ahli nila di ha hulah.

 

Nasihat namu ha pagpih sin botohun natu para ha mangdaud

·       30% in pagka originality sin Tarasul

·       30% in pag agad ha topic sin pa-contest

·       20% pagusal mga malaum bahasa Tausug

·       20% tub-tub sin pagkahinang sin tarasul

 


--December 25, 2011 at 5:14 AM Flag Quote & Reply

Ning6
Member
Posts: 5
salam
--
December 25, 2011 at 6:58 AM Flag Quote & Reply

Ning6
Member
Posts: 5
salam kaniU katan.di ako maingat magtarasul.peo mahilig ako magngud iban magbasa.bang ok ra kaniU.magdonation.akosearch niU ang facebook ko ha ilovelupahsug.ning muharani abdurasa.magsukol.or miscall niUa ako ha no# ko 0033638881947.magsukol
December 25, 2011 at 7:03 AM Flag Quote & Reply

Ning6
Member
Posts: 5
ning burahani abdurasa
December 25, 2011 at 7:05 AM Flag Quote & Reply

Ning6
Member
Posts: 5
salam kaniU katan.di ako maingat magtarasul.peo mahilig ako magngud iban magbasa.bang ok ra kaniU.magdonation.akosearch niU ang facebook ko ha ilovelupahsug.ning muharani abdurasa.magsukol.or miscall niUa ako ha no# ko 0033638881947.magsukol
December 25, 2011 at 7:06 AM Flag Quote & Reply

Ning6
Member
Posts: 5
salam kaniU katan.di ako maingat magtarasul.peo mahilig ako magngud iban magbasa.bang ok ra kaniU.magdonation.akosearch niU ang facebook ko ha ilovelupahsug.ning muharani abdurasa.magsukol.or miscall niUa ako ha no# ko 0033638881947.magsukol
December 25, 2011 at 7:06 AM Flag Quote & Reply

Abdulziz Hamsain
Site Owner
Posts: 6

.+"inah"+..

Ilaw sin vai.,

landu makasi'malasa

... bang hi inah uwi daen ha umahan, landu in kuyag bisan mahapus in baran,

uyum landu masahaya

bang in anak kakitaan niya..

Uway hapus kananaman, uway kasusahan di kagausan

bang in pamilya napupuun, bisan sigpit gausun,.

Hi inah landu malasa,

bisan biyariin hunit sin mabuhi, di malawa in uyum niya

ha umahan, adlaw'adlaw lumawag makaun para ha mga anak,.

Tabangan in bana ha pag'usahan, ha vai di malupa maglanu, mag'luto..

Landu sa in tihbut sin mga inah, mahunit natu sila tungbasan..

Pa tuhan di malupa, ha pamilya iban pag'usahan

landu makahaylan in pangaddatan sin mga inah..

Ha wako kasigpitan iibanan in mga anak

daran ha raig sambil malawa in kasusahan..

Hangkan sa uway na bagay biya sin "inah" makasi malasa ha pamilya nia.,

prepared by dah_jhei..


--January 1, 2012 at 1:38 AM Flag Quote & Reply

Abdulziz Hamsain
Site Owner
Posts: 6

First Entry natu daing kay Indha Jhei.. Magsukul

--January 1, 2012 at 1:39 AM Flag Quote & Reply

Anak Iluh
Member
Posts: 2

Awn pa mga bihaini pa-COntest balik?

Wala aku naka-abut sin contest ini ah...

October 21, 2012 at 11:01 PM Flag Quote & Reply

Mudz
Member
Posts: 2

Assalamu'alaikum! awn pa pg"contest para ha tarasul?

June 4, 2013 at 11:37 PM Flag Quote & Reply

Mudz
Member
Posts: 2

Assalamu ‘Alaykum!

Tarsampaypa mga anak ilu iban anak miskin.

Suran niyoaku pa ampon iban maaf.

 

Tarasuliban Daman,

tiyalihha kablangan,

 landuh hunit maghinang,

subaykita ilmawan,

Hadilunha pikilan,

In katanna awn,

daing hakawasa sin tuhan.

 

Tagnaannag tarasul,

Ha lupahsug biaktul,

 wajib na umurol,

pamin sinmga tao nagpipikilan mahatol.

 

Inkabulat sin mata,

 inah in nakamasa,

 Naming dukka sittah,

 tuhan da in kawasa.

 

Na awn inkasilasa,

Haantarah sin sila duwa,

amanatsin tuhan ,

hugutonbaugbugan .

 

anak halaum tiyan,

 tuyuh na iyumiran,

Timahanpila bulan,

nabinsanahin baran ,

Way Salihtungbasan,

 Sin manga kaanakan.

 

Limahilmayan kita,

 inah nagduruhon in lasa,

 minsan way pag usaha,

 anak in iyupama.

 

 Hi luon pa buwahan,

 madto pa kukulangan,

 ampa na sya mag langan ,

laungna”LILLAL-LILLAL”.

 

dih nakita maghibal ,

tumunungna magdugal,

 haunun kita pa baloy ,

ampupuonpa raghal.

 

Nanjariunu baha?

 Hi inah ta binsanah,

 maglawag bang malawa,

 hain na hi indah lasa?

 dih ma pulah-pulah.

 

Salinankw salimpot,

Bat dihtapuan pikot,

 Hi inah nag ayupot,

dih daminsan mag aplot.

 

Matampalin kasilasa,

inah munabinsanah,

malaasman siya,

 hibin na isa-isa.

 

 

yadto kawha plaza,

 hambil way nasusa,

Minsanmistang kanya,

 dih nakaw makatilusa.

 

Qur’annag suara,

 maglasa ha inah ta,

In yaunsulgah ta,

Oh tuhanampuna,

 daakan ay mu taykura,

 amu yan in palitah tah.

 

Tarasulko haupoh,

Hi sampaykan inah kay apoh,

Bangkabtangan simatluh,

 ampuna nyo sabab in kaul tuhan da in tagsukuh.

 

Dii na patubtubun,

tarasulku pugtulon,

Bang kuyan pahabaun,

 luhah mata sah saurun.

 

 

Ha ataymka gapon,

kasilasapuspuson,

 Ha lugay sin tuhan,

dih pabutason.

 

Hi dua’apa tag I’pun,

Bang mankitanyo papag lasahon,

 mgtali anak magpon,

 papag hulid huliron,

 Magsaw-saw kakaun.

 

Tammat nain tarasul,

Hapangatayan maka hansul,

 Ha lugay ku nag school,

 inah in nagpa tuntol.

 

 Hi suhod ku pa tuhan,

 kalo aku dulan,

kasilasaumiran,

 sampil pa laum pangubulan.

Wabaduzalik walhamdulilllah rabbil allameen.

Magsukol!


June 12, 2013 at 10:14 PM Flag Quote & Reply

Abdelrahman Mahari Ladjamatli
Member
Posts: 2

j


July 28, 2013 at 12:41 PM Flag Quote & Reply

Abdelrahman Mahari Ladjamatli
Member
Posts: 2

Tagnaan ku ha Salam Isampay pa kanyu Katan

ha supaya aun pangitaan sin Marayaw pangaddatan.


assalamualaykum pa katan Tymanghurun, pa kabagayan subul naka pa budjan, batah maas , manghud na pa magulang, daing ha tianggi sampay pa kagimbahan dana in katan Ummat sin Islam.


Dii kuna tagnaan in TARASUL IBAN DAMAN.

"INAH"

by: ABDELRAHMAN MAHARI LADJAMATLI

Ha Tungud anak Marayaw ky INAH ta kita subay mahanggaw, 

Ha sabab sin maas maraw tungbasan natuh pa maraw,

in tumtumun sin biah katuh ANAK ha waktu ta kasilawak ha sikahan hi INAH ta duguh

in timamak, ha 9 bulan kita nyu dya nya mabuhgat asal asal mahunit na tumungbas.

Luhah sin mataku magkaligid bang hi INAH ku dihna mahulid,

daing sin Kimapah-kapah na pa nag ligid2x Yaun hadja sya ha daig.

bangku Magkatalih in sigpit iban Hapdih ha waktu sin kasibih-sibih

itungan in atay ku mgpalih

hi INAH imunung

ha supaya in anak Baktulun,

Uyum iban Katawa hi INAH masawa ay`muka, mamanis

mag,

in lingkat Y`lain nya,

ha waktu Limahil ANAK isab kimandil,

pikilan na Jahil myagad ha mga BAgay bang uno in mapikil.

in batah simuwul na hi Inah nasuna na hi ANAK nalalawah sadja

Ha bay Y`na hadja, pag skul piasaran na pag tunang2x in Yuna.

Ha INAH masakit bang huminduh ha anak mag balik2x Tuh sin Luhah hi INah

bisan pilak dihna Hikabalik.

simung in adlaw tahun na in limabay anak dihna itungan mg Uwih pabay 

magad naja mg bagay2x.

INAH nasuna na sakit sin atay natipunna naAwut na nasakit ha pag susahan ha anak.

duon na himantak in susun sin anak nakabalik, pag atud ha inah nasasakit ha kapasaran sin sya,

Timuh in luhah sin ANAk bang mytah nya Y`na nyat ha inah nya tumungbas sampil sya pa lumaas.

ha pag 2m2m pg 2m2m nya sin kakaAgi hi INAH nya Luhah ha mata nya magtuh na sadja,

ha abaga hi INAH nya in sya nag balik da. wassalam.

--
July 28, 2013 at 1:16 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.