TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > christmas party

adawiya
Member
Posts: 4

ASSALAMUALAYKUM MGA TAIMANGHUD HA AGAMA ISLAM! pahati ha mga taimanghud! cHristmas naisab!!! pagpunpun sin mga kafir... magad kaw??? HAMBUUK KITA MUSLIM. SUBAY DI' SUMINGUD HA KANILA KAFIR.BANG AKU WAY NALUPA, AWN HADITH SIN RASOOL(S.A.W.):ISIYU SIYU IN MAGAD HA KAWMAN BUKUN MUSLIM, AGAD SIYA KANILA....! IYANA NA I MA'AM ATAWA I SIR DI' KAW MAGAD.. MYTA? MISAN NA KAW MAMUTING AMPA DI' MAKAHINANG BIDA'A...HAMBUUK WAKTU, BANG WAY AKU NALUPA.. INVITE HI NABEY IBRAHIM(A.S.) MAGSIMBA! IN HINANG NIYA NAGSAKIT-SAKIT SIYA AMPA DI' MAKAAGAD HA KAKUFURAN..:)

--


December 13, 2009 at 1:36 AM Flag Quote & Reply

adawiya
Member
Posts: 4

*PAHATI ! IN HADITH: ISIYU SIYU IN SUMINGUD HA KAWMAN BUKUN MUSLIM AGAD SIYA KANILA.

--


December 13, 2009 at 2:57 AM Flag Quote & Reply

Abdulziz Hamsain
Site Owner
Posts: 6

agree ako tuwan kaymu... magsukul ha patumtum jazakallah khair

--December 13, 2009 at 9:09 AM Flag Quote & Reply

Munib
Member
Posts: 3
masha allah malingkat tuod indah in in pahati mo yan mataud mga muslim simisingod bhaun sana makapangannal sila sin message mo
October 2, 2010 at 6:15 AM Flag Quote & Reply

Nadine
Member
Posts: 1

thumbs up...100%

November 12, 2010 at 1:08 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.