TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > Uno in hikarayaw sin Hula natu? > New Topic for Uno in hikarayaw sin Hula natu?

Kokok
Member
Posts: 3

Salam Peace,

 

In ika dayaw sin Hula natu, muna muna subay pabasagun in pag iman natu, pag ibadat natu, iban pag tibuuk natu katan ha ngan sin Allah S.W.T., lasahun natu in pang daeg Bay natu, iban palayuu natu in pag eggil, pag inggit, yan da inshallah bang natu mahinang in yan in Lupasug inshallah sumambo, damikkiyan, ha wakto bihayaon, in Lupasug bunnal niya aun loon niya manusiya tabiyah da ha kaibanan, sah ha kamatawran kanila in jiyajagahan nila amon mga tao nag uusah usaha, kawaun in alta, parahan sulat, pride sin Tausug, Lupasug kalasahan, way pa kiyararapatan  daing naman ha Kastila sambing pa Milikan, sah wakto bihayaun in yan nalawa, drugs in simambi, pagholdap pag iggil, in tawag sin yan amona in kabiyaasan, amora in kako, bang kamo aun esuno or any additional comments please post, Magsukol

 

December 3, 2008 at 1:03 AM Flag Quote & Reply

AliUsman&Abdullah
Member
Posts: 5

Salam Taymanghud,

matan bunnal in kaymu... Iman tuud in hikatabang sin hula natu.

salam duwaa kaniyu katan duun Taymanghud

December 3, 2008 at 10:40 AM Flag Quote & Reply

Kutah Maas
Member
Posts: 1

Pag hambuuk sin tausug ha hinang pag pahugut sin pag ammal ibadat. In katan bang awn katu nyo buga pa Allah nagpapanjari katu nyo katan in mga iban doon sumunod na. Mataud na maingat sin sara ha agama sa wai tiyabuk sin mga tausug . Ha pasal pag sambahayang liyalangog-langod sadja sin kaibanan pasal wai kabuga ha adlaw mahuli. In katauran sin mga akil balig na amon wajib na magsambahayang di na maghinang sah doon na sadja ha tambayan mag tumbi iban magpikilan na sadja sin hangin. Wayroon plano ha buhay hangkanna in kamatauran sin subol bahgu nahinang na drug addict, magtulak ubat iban mag inum na sadja alak.

 

Way na dimara sin pagka muslim. Sa bang awn tao mag iyan in tausug bukon muslim ...bunuon kaw pasal di nila matayma sin bukon sila muslim. Amo yan in pag iyanun ta kafer atawa mga shirk na pa pag ammal ibadat pa Allah. Pa maas pa bata sibu sibu na in addatan tabiyah da isab ha mga maas taymanghud ta na nag babaugbug tood sin agama in sila yan subay singuran.

 

Ha kignot kahibal ta kamatauran nag guwa na ha sara pasal tabiya da isab ha kaibanan di na mag addat iyaddati. Wayroon na lasa pa lahasiya pa lungan pa daig bay pa tao dugaing nalawa na . In kamatauran pa naningod singod na sadja ha sine.

 

Pangayuun namayan natu katan sin hidayatan in tausug sin Tuhan Allah nagpapanjari katu nyo katan dihilan kita kabuga iban patudjuhun in hinang pag ammal ibadat.

December 17, 2008 at 2:22 PM Flag Quote & Reply

csong
Member
Posts: 1

bunnal tuud in kaniyo amuin pahugutun natuh in pag ammal ibadat natuh.. muna2x hinduaan natuh in baran natu ubus pa anak asawa, family natuh ampa pa guwa sin bhay natuh.. ha byaun dih pa marayi mapinda in kahalan sin hula, sah bang in kaanakan natuh inshaallah kahinduun sin pag ibadat.. kalu inshaallah ha susungun ma awn na in yaangan angan natuh better life in our own land..  

December 18, 2008 at 1:28 PM Flag Quote & Reply

bawgbug
Member
Posts: 2

http://united-tausug-citizens-sulu-sultanate.webs.com/

December 20, 2008 at 9:47 AM Flag Quote & Reply

bawgbug
Member
Posts: 2

http://www.youtube.com/results?search_query=united+tausug+citizens&search_type=&aq=f

December 20, 2008 at 9:54 AM Flag Quote & Reply

Mhel Jaujan Sibulan, Ll.B.
Member
Posts: 4

http://www.youtube.com/results?search_query=united+tausug+citizens&search_type=&aq=f

 

http://united-tausug-citizens-sulu-sultanate.webs.com/

 

--
December 20, 2008 at 10:50 AM Flag Quote & Reply

Jeffrey Bangsa
Member
Posts: 1

Good one bro.

 

what we need is CHARACTER REVOLUTION...

 

We hear beautiful deeds or nice things that must be done almost everyday but it seems that most of us have failed to understand or have simply turn deaf and pretends they didn't understand.

 

Or is it just me who don't understand. 

 

 

January 5, 2009 at 12:29 AM Flag Quote & Reply

al-al
Member
Posts: 1

salam.,., mga taymanghud ku ha agama islam.,.,. bang kita nyu kattan malappas dain ha ha mga musiba iparatung sin tuhan..,. anien ya allah! labi luba na in hula ku kalasaan ran ha zamboanga cty.,., baranagay recodo.,. salam duwaa na sadja ha ruwa maas ku kalasaan.,.,

January 12, 2009 at 5:56 AM Flag Quote & Reply

Ibni Ansar
Member
Posts: 2

Unity, Love, Respect and Understanding...

February 16, 2009 at 10:38 AM Flag Quote & Reply

eagleseye
Member
Posts: 1

Assalamu Alayku wa Rakhmatullahi Ta'ala wa Barakatuhu...

In kahalan dimaragbus pa kato subay ra pangadjian sin kamata-uran iban paghambookan. In putti sin katan ini humajaat siya ha kalagguan pagiyanun ILMU sin sila ima-ako nag-eeman (subay ra kitaniyo magtiyoko-tokohe ha pagparagbus sin kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin). Subay nato kahatian in kahalan sin pag akhiraat nato labi apdal daing ha dunya sabab in dunya ini taytayan atawa pagtatanuman hajja sin kahalan sin kasambu ha adlaw mahuli.

February 22, 2009 at 3:16 AM Flag Quote & Reply

Ilikasadiaruba
Member
Posts: 6

Salam..

 

 

Alhamdullillah..We are very thankful and proud ha mga jumlahan sin mga katautaymang huran taniyu nag pa awn sin web site ini. Minsan in kitaniyu amun pag iyunun nabutas na haka hulah hulaan, ha pasal sin Tausug online ma awn natuh in pag sumaadja minsan dakuman ha parkala bihaini. Biyah na sin mga sin Discussion Room ha kahalan sin lupah Sug.

 

 

Tungud pa mga topic ha Discusssion Room. landuh in dayaw sin mga pangasubuh yadtu, lagi landuh da isab in ladju iban lingkat sin mga sasambungan sin mga katau taymang huran natuh amu in ng posted sin mga kabtangan nila.

 

 

Bang tungud daing kamu, marae dih na liyuhan in mga kabtangan naka posted. However, if we are not wrong, in hulah natuh yaun na katan in tumpukan (Religious, Revolutionries, Political, Educators, Professionals, businesses, Youths iban na kaibinan), sumagawa mga taymanghud, mag ma ap kamu, in our observation the more group we have, the more front we have…. THE WEAKER WE ARE, for a simple reasons every group and every front claim they are right THE OTHERS ARE WRONG.

 

 

Ampa in kabunanalan niya in katan groups naka amu iban salingkat lingkat in kakahinang, sumagawa bang in pangasubuh bang unu in hinangun ha hika rayaw sin lupah sug? In sambag namuh, we have to compound all the means of all groups and fronts, set a common goal and confront it with our concerted efforts, minsan pa bihadtu.

 

 

Allah (S.W.T) alone is our savior and he is precisely the witness of what we longing for.

 

 

 

(I quote)                                                                                                                   

 

 

What makes you proud to be tausug?

 

 

 

There are many things that we have to be proud of as a Tausug. For one, we have a long glorious history. Before the existence of the present republic, we already had a state in Sulu – the Sultanate of Sulu. Secondly, if you look at Moro history, you can see the immense contribution of the Tausug people. Lastly, despite the difficult challenges that our people are facing now, we continue to aspire for a renewal, a bringing back of the glorious past.

 

 

Kitaniyu mga Tausug in durukan ha hula, kitaniyu mga Tausug in naka una namarinta.

 

 

 

The question is? Who dares to call the shot to make the rod hot again?

 

 

Salam duwa’a kaniyu katan.

 

 

February 28, 2009 at 4:55 AM Flag Quote & Reply

Light
Member
Posts: 1

Maghambuuk sin ikarayaw... bukon maghambuuk ha karupangan o ha pang sariling interest sin pahambuuk-hambuuk na mangi. Igon labi in jingki patawo dugaing, labi ha naiyan taimangod nato o lasiya pag-iyanon. Magkaagad ako ha pag-iyanon sin kamaasan " Dumayaw in hulla, makatindog haja in agama islam iban, kitaniyo, dumungog pa hambuuk-hambuuk pa qur-an.  Kahul iban piil in parayawan, bukon hat iyanon, pasinupon pa baran labi ha pangatayan. In agama islam agaran harap pa kabuntulan iban pa karayawan bukon ha karupangan. Magbaugbog ha kabuntunlan ha dan marayaw, bukon ha ran mangi.  In kita islam bang pahamuhon yari kato in katan, in dayaw pagyanun, in daan pamarayaw iban labi in pangaddattan sin kasabar. Pa hambuuk hambuuk pa kato mahalga in pang iyanon respeto pa baran ta sampay pa mga iban ta... kubuton ta in pais ta. bang masakit kato, masakit da isab pa iban ta. In katan pangayowon ilabay ha marayaw kapangayo-ngayo pa allahotaala. Bukon maingat kita ha baran sin iban ta in baran ta di ta kaingatan, kahul iban piil wala ta natali na uno yadto mabuntol o marayaw pa.. taliun ta bang uno yadto mabuntol pa in sarah ta, in pagsarah ta.  Misan in bisaya pagyanon, mahalga ra isab in irespeto nato sila, labi na bang bukon da isab sila pagyanon kahasangan kato.  bukon in maana niya in kita magad pa kanila o agaron sila.  Respeto in kailangan kato iban panghati. In Bisaya ay manusiya ra isab sin tuan, bisaya ra sin tuan. Magsukol sukol in biya kato moslem in kitaniyo. Makaulong in biya sila bang ha pangaji nato. Bukon tupot in kitaniyo pa in magpakita kanila sin mga karupangan.. kita mga moslem in magpakita sin karayawan. Bang kikita nila in kato naghahambuuk kitaniyo mga moslem, na bukon haja pagyanon naghahambuuk, nagkakahol iban piil pa marayaw.  Maap bang awon mga naiyan ko na wala niyo kiyabayaan. in kaku haja KITA DAPAT in agaran pa karayawan, mabuntol iban hinangon sampol pa marayaw . Bang awon kato in mga pangaddatan marayaw, dumayaw haja in hula.  I am to be a moslem. Lailahaillah!

April 3, 2009 at 2:46 AM Flag Quote & Reply

NASSER
Member
Posts: 1

Lupah sug is rich with culture, I am a muslim 100% tausog but we should all consider every person born in Sulu as Tausog regardless of religion, race, ethnicity or tribe. In this way Lupah Sug wil be more diversed.  There are people who live outside ofthe Philippines and they are proud to be Tausugs regardless of their faith.  If we can do this then we should not be called by those people from the Northern Philippines as "bisaya". I always correct  them when they call me bisaya because we are not from VISAYAS that speak Ilonggo, Cebuano, and Waray.  We are Tausogs who are more diversed.


TAUSUGS ARE THE PEOPLE BORN AND RAISED IN SULU

April 30, 2009 at 11:13 PM Flag Quote & Reply

zals
Member
Posts: 1

pamanga lundang kakasi kalasahan sin allah hutaaa, nag mamabugah kaniya! kamayahmayah kamuduon han manga taymanghod namoh isugpipisan, bangman kitaniyo sin allah didalawakan ayawkamo mahanggaw madawhat natohda n mindanaw, basta muna muna piilon n natoh piili?, qauli? @ qarbi? ... yan muna muna subay kitaniyo dih ma ngiyas gibber hamga taymanghod natoh dihmag iibadah yan! mga na pipis, natuktuk, natamah, nabugtang, naligis @nalaksa, daing hamaas pabatah usog iban babae tumtumon natoh n lupah sug! kalasahan n rahmat iban nihmat labidaing sin hulah kaibanan. sulat ini daing ha taymanghod niyo, lubag usog! daing ha hulah,????? jagjag kimarabit siyanglag, lawaganiyo n hulah yan? 

--

mabayah ako mag bagay iban kamo! bang kamo makatawalkar duma mag halulay daindi hakabuhih dana n kamatay, bang dihda masaukap sin utong masaudsin suratan atawa dihda mabiyah sin tubig hadahon dahon hupih? lagug sayan mgataymanghod.

June 3, 2009 at 3:56 AM Flag Quote & Reply

TausugOnline
Administrator
Posts: 1

Salam bang natu agarun da agama islam as guidance para katu niyu katan marae Inshallah dumayaw in hula. 

December 2, 2011 at 9:56 AM Flag Quote & Reply

FALLEN
Member
Posts: 2

Asa kapa!

ikarayaw sin hula natu hehehehe nagpapatawa ka ata hmmmmmmmmmmmmm.

MANAPSU MANAPSU MANAPSU NAPSU NAPSU damn......napsu ba yan sin tao....November 18, 2012 at 2:16 AM Flag Quote & Reply

FALLEN
Member
Posts: 2

Kokok at December 3, 2008 at 1:03 AM

Salam Peace,

 

In ika dayaw sin Hula natu, muna muna subay pabasagun in pag iman natu, pag ibadat natu, iban pag tibuuk natu katan ha ngan sin Allah S.W.T., lasahun natu in pang daeg Bay natu, iban palayuu natu in pag eggil, pag inggit, yan da inshallah bang natu mahinang in yan in Lupasug inshallah sumambo, damikkiyan, ha wakto bihayaon, in Lupasug bunnal niya aun loon niya manusiya tabiyah da ha kaibanan, sah ha kamatawran kanila in jiyajagahan nila amon mga tao nag uusah usaha, kawaun in alta, parahan sulat, pride sin Tausug, Lupasug kalasahan, way pa kiyararapatan  daing naman ha Kastila sambing pa Milikan, sah wakto bihayaun in yan nalawa, drugs in simambi, pagholdap pag iggil, in tawag sin yan amona in kabiyaasan, amora in kako, bang kamo aun esuno or any additional comments please post, Magsukol

 

HEHHEHEHE KOREK KEMU TAYMANGHUD MANAPSU KASI MANUSIYA NAPSU NAPSU NAPSU DI MAKONTENTO...


November 18, 2012 at 2:27 AM Flag Quote & Reply

dArK_sOuL
Member
Posts: 2

salam

subay suran pag iman in mga nakura nato ha hula bat dumayaw in hula

bya da sin sapah bang lubug in puunan tanto lubug da isab in ha babah

December 3, 2012 at 8:53 PM Flag Quote & Reply

Sash
Member
Posts: 2

Salam Pa katan...

Muna-Muna subay natuh educatun in ginhawa baran natuh mabut na pa ahli natuh ha parkala Agama.Bang natuh ini mahinang na ampa natuh piyag anggawtaan doon hadja ha parkala ini malagguh na in hikatabang ta ha Hula pasal dih na kita makahinang sin kangian pa pagkahi ta,tumagnah na in pag tulong tabang ta pa pagkahi ta ma awun na in kasi lasa ta pa pagkahi ta pasal kiyahahatihan ta amu ini in daakan sin Agama ta.Daing ha Sabab ha Paghati ta ha Agama ta doon na tumaytay in katan kakahinang marayaw.

February 19, 2013 at 2:40 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.