TausugOnline

The longest and still running TAUSUG website here to serve the Tausug people...

TausugOnline Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Lingkat sin Hula

AliUsman&Abdullah
Member
Posts: 5

Salam pa katan,

 

Lingkat sin hula natu way nausal. bang kitaun.. in LupahSug way lumingkat saa nalupas tuud. uno bahaa in hikatabang natu?

December 1, 2008 at 7:41 AM Flag Quote & Reply

Kokok
Member
Posts: 3

Salam, tuan Ali, pabasaga hadja in duwaa mo, Allahu taala na in manga ingat sin Lupasug asal in uno uno katan siya ra in nagbabayah iban sin nag paun, magsukol 

December 3, 2008 at 1:07 AM Flag Quote & Reply

Kokok
Member
Posts: 3

AliUsman&Abdullah at 07:41AM on Dec 01, 2008

Salam pa katan,

 

Lingkat sin hula natu way nausal. bang kitaun.. in LupahSug way lumingkat saa nalupas tuud. uno bahaa in hikatabang natu?

Salam, tuwan Ali Usman, inshallah pindahun da sin tuhan in pikilan sin mga namamarinta ha hula Lupasug, in nag tatawmaas sin lupasug bihayaun pikilan nila pag ha dunya hadja, pagpamarinta, amon pag yanon politics, daing ha mga kalu natu katum tuman pa in durin Marcos regime, VS Moro, in muslim ha lupasug nag paun organization amona in pagtawagon MNLF, in katan nag sapa ha Qur'an, simabbut ha ngan sin tuhan in katan member sin MNLF magtaymanghod ha ngan sin Tuhan, ampa in mag taymanghod ini ampa magbunoh ampa sila nag patay in sila yan sumbang, kitaon natu in magic 8, in magic 8, in sila bakas MNLF, sumagawa in sila simurender pa philippine government, way nila tiyum tiyum in piyag sapahan nila iban sin mga taymanghod nila liyamud nila pa in Qur'an sin Allah s.w.t.,  mataud dugo nanaug ha lupahsug, amon mga tau nasaheed, amon mga tau sahee in pangatan nila hangan sin piyag janji-an nila iban piyag sapahan ha Qur'an, in Lupahsug bukon da isab katan luun tabiyah, siyosuknaan sin mga martyers sin mga tau nasaheed. yan mag sukol

December 3, 2008 at 1:42 AM Flag Quote & Reply

Andz
Member
Posts: 1

Paghambook sin kitaniyo katan mga anak Sug

December 17, 2008 at 3:36 AM Flag Quote & Reply

sugarrr
Member
Posts: 1

salam ^_^

December 20, 2008 at 9:51 AM Flag Quote & Reply

Mhel Jaujan Sibulan, Ll.B.
Member
Posts: 4

http://united-tausug-citizens-sulu-sultanate.webs.com/2ndparadeforindependence.htm

 

http://www.youtube.com/results?search_query=united+tausug+citizens&search_type=&aq=f

--
December 20, 2008 at 10:52 AM Flag Quote & Reply

Mhel Jaujan Sibulan, Ll.B.
Member
Posts: 4

Tausug pa baha kita niyu? Hawnu in Lupah Sug?

Bang bunnal Tausug (Citizens sin 1405 independent state-1578 at war against Spain-1899 at peace treaty and at war with USA-1941 at war with Japan) way na... nahinang Filipino citizens na, mayta?naluppas in piyagbunuh sin kamaasan 541 tahun nagbawgbug sin Hulah Islam Lupah Sug amuna in Sultanate of Sulu (bang ha Anggalis) iban Bangsa Tausug (Subjects/Citizens)?...

 

In Hulah Islam Lupah Sug way na amura kuman Province of Sulu, Republic of the Philippines.... mayta nalawa? Mayta kiyanganan dugaing?

 

--
December 20, 2008 at 11:09 AM Flag Quote & Reply

Mhel Jaujan Sibulan, Ll.B.
Member
Posts: 4

maka ulung in Tausug Citizens sin bakas Islamic State of Lupah Sug, nahinang Tausug tribe sin State of the Philippines...

 

maka ulung in State of Lupah Sug (Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga Peninsula, Palawan iban North Borneo) nakawa sin Filipinos of the Philippines iban Malaysians of Malaysia...

 

December 20, 2008 at 11:20 AM Flag Quote & Reply

ArNaHaR
Member
Posts: 1

salam

December 21, 2008 at 12:59 AM Flag Quote & Reply

eds
Member
Posts: 1

salam,

December 28, 2008 at 4:08 AM Flag Quote & Reply

adayana
Member
Posts: 3

Mhel Jaujan Sibulan, Ll.B. at 11:09AM on Dec 20, 2008

Tausug pa baha kita niyu? Hawnu in Lupah Sug?

Bang bunnal Tausug (Citizens sin 1405 independent state-1578 at war against Spain-1899 at peace treaty and at war with USA-1941 at war with Japan) way na... nahinang Filipino citizens na, mayta?naluppas in piyagbunuh sin kamaasan 541 tahun nagbawgbug sin Hulah Islam Lupah Sug amuna in Sultanate of Sulu (bang ha Anggalis) iban Bangsa Tausug (Subjects/Citizens)?...

 

In Hulah Islam Lupah Sug way na amura kuman Province of Sulu, Republic of the Philippines.... mayta nalawa? Mayta kiyanganan dugaing?

 

Asalamualaikum mga kataymanghuran...asal way na hati sin bangsa ta bang kita kialawaan na sin hula ta...isiu ta yan without our lupah in didto na dugo ta nabudbud.  Bang pikil-pikilan..kasaan isiu hangkan kajarihan ini? Can we just tumudlu pa Filipinos and Malaysian?  how about Lupah Sug's Citizen it's self...?  Bang kataan na mg abroad pa hula dugaing...isiu naman in mgdevelop and mg fight pa lupah kandi'? Im sorry to say this...why don't they think about this.  Mg hambuug kita niyo so it can be a strength for bangsa sug...ayaw makaingat haja mgpikil iban mamung sa' di mgaction! so sad...when im thinking about this...in aku tausug sa..haunu in asal usul ku? Minsan maan aku R Malaysian sa...makasih ra pa bangsaku...in lingkat sin hula yan...sa' bukun na kaato...

--


January 12, 2009 at 11:49 PM Flag Quote & Reply

matt45qa
Member
Posts: 3

Salam pa katan...Pagka in topic natoh maghulog pikilan pa hika sambo sin hulah ta Lupah Sug, maniyoh-tiyoh kalo mahinang sabab in dan ini. Mga palanggongan ha agama islam bangsa sug, para kakoh in muna-muna hinangon natoh pakusugon in pag-agama. Bunnal keykitah sin kitaniyo in pag-agama ha hulah ta awon sah maraih kita himbabawan sin hinang piyanglangi sin agama...in term Pakusugon, ma overcome natoh in mga drug pushers, panayam apos iban na sin kapadjakpadjakan (gandariba)... sahingga in mga ini  masi kasaksian sin kitaniyo jimajatu ha hulah ta, maraih, Allahu a'lam tuhan in makaingat mahunit pa kita makananam kasanyangan iban kasajahitraan sin hulah ta.

January 18, 2009 at 4:50 AM Flag Quote & Reply

matt45qa
Member
Posts: 3

Salam pa katan...Pagka in topic natoh maghulog pikilan pa hika sambo sin hulah ta Lupah Sug, maniyoh-tiyoh kalo mahinang sabab in dan ini. Mga palanggongan ha agama islam bangsa sug, para kakoh in muna-muna hinangon natoh pakusugon in pag-agama. Bunnal keykitah sin kitaniyo in pag-agama ha hulah ta awon sah maraih kita himbabawan sin hinang piyanglangi sin agama...in term Pakusugon, ma overcome natoh in mga drug pushers, panayam apos iban na sin kapadjakpadjakan (gandariba)... sahingga in mga ini  masi kasaksian sin kitaniyo jimajatu ha hulah ta, maraih, Allahu a'lam tuhan in makaingat mahunit pa kita makananam kasanyangan iban kasajahitraan sin hulah ta.

--
January 18, 2009 at 4:50 AM Flag Quote & Reply

matt45qa
Member
Posts: 3

Tuan, magmaap kaniyo katan idea ko sadja ini. Y maksud pamangi karna sin Allah. Makasi malasa kitaniyo katan ha hulah natoh luba labi na pa agama natoh... in tanda niya minsan pa kitaniyo naglibot si 4 pidju-aalam masi-masi in tumtum natoh pa lupah sug yaon minsan pa biha-ini na in dagbus niya...Salamduwaa kaniyo katan...

--
January 18, 2009 at 5:07 AM Flag Quote & Reply

Farida Yousef Manontuk
Member
Posts: 2

Salam kaniyo  katan ...labi-labi  na ha mga  kataimanghuran natoh  yan ha Lupah  Sug natoh  kalasahan..tiyumtum  kuna in Hulah  natoh ..

January 23, 2009 at 1:08 PM Flag Quote & Reply

Farida Yousef Manontuk
Member
Posts: 2

pangayuan natoh  duwaa pa  ''Allah Subhana Wataallah''    bang  man in  Lupah  Sug  dumayaw ra..maghambouk da katan  in  pikilan  sin  namamarenta ha Hulah  ta  'Amin''

January 23, 2009 at 1:14 PM Flag Quote & Reply

Ibni Ansar
Member
Posts: 2

To educate the People specially the young generation sabab sila in pag-asa natoh.. piyang daakan tuud kato manga Muslim in manuntot ilmoh.

February 16, 2009 at 10:27 AM Flag Quote & Reply

Ilikasadiaruba
Member
Posts: 6

 

 

Lingkat sin Hulah? In lingkat sin hulah (Lupag Sug) bang natuh pandangun ha waktu bihayaun Malingkat da kuman isab daing ha kapuh puan niya. Sad to say, compare with it other provinces we are behind, I may say, a half century if not one.

 

 

 

Maytah na bihayan?

 

 

Wayrun mapatuh tao asubuhun bang bukun kitaniyu mga tausug. Subay mag asubu in pakaniya pakaniya, tagna an ko daing ha baran ko.

 

 

Mga taymanghud kalasahan, mag asubu kitaniyu sin kahalan bukun mg blame.

 

 

We have to ASK but not to BLAME. We have to build a bridge and not wall among us, the Tausug.

 

 

Ha waktu bihayaun, bang natuh na observe in tao daing ha lupah sug, gam pa way nakatalus ng school, gam pa way nakahinang, gam pa way nakabak pg usaha, gam pa way  dimayaw in kabuhi anan.

 

 

Gam mayan limawag na dugaing pg hula an, dugaing  daing ha lupah sug.

 

 

Amu ini in observation namuh, mag ma ap kamu bang kami nalaung.

 

 

 

Biyah sin posted sin hambuk taymanghud natuh, Laung niya:

 

Tausug pa baha kita niyu? Hawnu na in Lupah Sug?

 

 

In sambag ko, minsan isab marae maka paka in na kitaniyu binay bayan, sambat sin bissara minsan isab pa isan Tausug pa isab kitaniyu, way pg duwa ruwa.

 

 

In lingkat sin lupah sug, doon naka ha pg parinta, doon naka haka buhi anan, doon naka ha pa may bayan iban na sin katan unu-unu doon kaniya, hibutang natuh ha laum sin pangatayan sin kitaniyu katan.

 

 

Lagih niya hipama halayak natuh ha katan bangsa, ha katan dunya.

 

 

 

Bang tungud Sin Agama, bang tungud sin hulah, bang tungud sin bangsa.

 

 

 

In Tausug, GAM MUTI IN BUKUG AYAW SIN TIKUD TIKUD.

 

 

Salam duwa’ a kaniyu katan.

 

 

 

February 28, 2009 at 7:30 AM Flag Quote & Reply

adayana
Member
Posts: 3

Salam..

GAM MUTI IN BUKUG AYAW MUTI IN MATA....

March 2, 2009 at 3:00 PM Flag Quote & Reply

Ilikasadiaruba
Member
Posts: 6

In mga TAUSUG

Bang pag baugbug sin hulah

Way pagka dungughan ta " MIYUTI NA IN MATA"

Amun hi ulak natuh

Bang in hulah malummoh

IN HIPAG LANUH DUGUH

March 2, 2009 at 11:55 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.